Algemene Voorwaarden

           :Plain-Simple English and Dutch-Language

                                                                           &: Plain-Simple-Counting-Systems:

                                                                              TERMS & CONDITIONS NOTICE

             NOTICE TO AGENT IS NOTICE TO PRINCIPAL AND NOTICE TO PRINCIPAL IS NOTICE TO AGENT 

                                                  

                                                     Implied Rights of dealing with Living Men/Women as if it were

                                                    a Legal Fiction under Name Fraud is hereby Removed & Denied

 

                                      Notice is hereby given encompassing all State Government Public Servant/s Employee/s or Agent/s that all rights of dealing with

                              Living Men/Women as if it were a Legal Fiction under Name Fraud are removed & denied without express consent or written permission.

Inleiding:

De reden dat de Staat totale controle over u kan uitoefenen, is dat u dit nooit hebt ge-claimed. U hebt immers nooit aangegeven dat de corrupte veronderstelling van de Rijksoverheid van wie u werkelijk bent, nooit hebt weerlegd. Dit heet ‘stilzwijgende toestemming’ (tacit acquiescence) dat u als lijfeigene wordt behandeld en als legale fictie beslist geen rechten hebt.

[“Als u niet weet wie u bent dan bent u een gevaar voor uzelf en uw medemens en is het goed dat de Staat zich over u bekommert om u tegen uzelf te beschermen“]. Het is heel natuurlijk om boosheid te ervaren als u zich van deze zwendel bewust wordt, maar vanuit negatieve emoties handelen kan uitsluitend schade opleveren. U zult de juiste juridische stappen moeten zetten om hieruit te komen en daar hoort ook verantwoordelijk gedrag bij. Zie voor verdere info betreffende de legale fictie het tabblad ‘TRUSTS’ op deze website!

Algemene Voorwaarden:

Hierbij verklaar ik dat ik mijn legale, dode fictie de hoedanigheid heb gegeven die het behoort te hebben, namelijk een bevoegdheid om contracten af te sluiten of te verbreken. Door fraude en valsheid in geschriften heeft de Rijksoverheid alle Nederlanders gereduceerd tot een Natuurlijke Persoon, ofwel Rechtspersoon of legale fictie. Wij hebben recht op erkenning van onze Rechtspersoon (artikel 6 UVRM); dit is een mensenrecht. Wij zijn echter geen Rechtspersoon, een dode, legale fictie (lijfeigene van de Staat), maar een Levende Man of Vrouw met de bevoegdheid rechtshandelingen te plegen t.a.v. contracten.

Vanuit de autoriteit van de Global Postmaster General jurisdiction, Common Law Court en de Federal Postal Services Court bevestig ik dat ik een Levende Man ben onder contractnummer 3SRPKS478702639 dd. 13 aug. 2020. Update contract onder contractnummer 3SRPKS999772982 dd. 28 nov 2020. Ik ben persoonlijk aansprakelijk mij naar mijn volle vermogen, correct en respectvol als een verantwoordelijk Rentmeester te gedragen t.o.v. mijn medemensen en de aarde met al het leven dat erop, erin, erboven en eronder aanwezig is.

Ik heb met de bevoegdheid van de rechtspersoon op mijn Naam (dit is de dode, legale fictie ofwel een afspraak op papier zonder dat wij hierover door de Rijksoverheid in kennis zijn gesteld in de vorm van een contract, de Cestui Que Vie Act) een contract onder nummer 3SRPKS880310243, dd. 15 aug. 2020, afgesloten met de Levende Man die Ik Ben, waardoor de volledige bevoegdheid en alle rechten voortkomende uit rechtshandelingen gepleegd vanuit mijn rechtspersoon uniek toebehoren aan mij als Levende Man. Alle andere voorwaarden welke in dit contract zijn opgenomen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend van toepassing ten bate van de contracthouders. Gebruik van de NAAM (zogenaamde ‘achternaam’ wat geen naam is, maar een verwijzing naar de bloedlijn waaruit ik voortkom) in hoofdletters inclusief elke schrijfwijze hiervan afgeleid vallen nu onder copy-right van de Levende Man die ik ben.

Er is hier sprake van een trust-vertrouwensrelatie tussen Trustee (ikzelf als Levende Man) en de Beneficiary (NAAM/legale fictie/rechtspersoon/natuurlijke persoon), waarbij Ik als Levende Man de Trustee ben onder ‘legal title’ in mijn ‘representative capacity’ als enige vertegenwoordiger volledige bevoegd ben tot het plegen van rechtshandelingen aangaande de Beneficiary (NAAM).

Hierbij verklaar ik als Trustee geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke eis, claim, schuld of tekort dan ook welke aan de Beneficiary (legal fiction) is, wordt of zal worden toegeschreven !!! Ik ben als Levende Man ofwel Trustee de enige die gemachtigd is te handelen ten aanzien van de Beneficiary van de Trust!

Vanuit het contract onder nummer 3SRPKS234347730 als student van :Russell-Jay: Gould en :David-wynn: Miller† Correct Syntax Grammar Technology geniet ik student-immuniteit wat betekent dat mijn toepassing van deze Technologie niet kan worden weerlegd wegens een tekortkoming in mijn kennis, op welk moment dan ook, en dat ik alle gelegenheid heb om eventuele gaten in mijn kennis bij te werken, wanneer ook maar gewenst. Door aanschaf en bestudering van Miller’s syllabus mag ik mij tevens Postmaster Director (regisseur; manager) noemen van Miller’s Technology ‘under copy-right release’. Dit is de gift van : David-wynn: Miller aan de wereld, omdat deze technologie een quantum verandering teweeg heeft gebracht in onze dimensie van de werkelijkheid waarin wij leven. Deze technologie heeft alle contracten van de kwaadaardige wereld-elite ongedaan gemaakt door aan te tonen met ‘correct syntax grammar’ dat het woordgebruik is gecorrumpeerd en daardoor ongeldig. Hierdoor heeft de mensheid de kans gekregen, door toepassing van deze Technologie, de totale reset van de maatschappij waar wij middenin zitten, tot een goed einde te brengen. Dit gebeurt door de contracten opnieuw op te stellen m.b.v. Miller’s correct syntax grammar technology.

De enige basis van de wet van de Schepping is: Gij zult een ander geen schade toebrengen, gij zult niet dwingen, stelen of doden.

 

Attentie: Als beheerder van deze website beheer ik een database van alle mensen die zich bekend hebben gemaakt als Levende Man/Vrouw en tevens vallen onder de Algemene Voorwaarden zoals hier beschreven staan (lees in dit geval de Naam van deze Mens daar waar mijn Naam staat of naar mij verwezen wordt). Indien u wilt weten of een Mens, bij Naam genoemd, in deze database is opgenomen dan kunt u een verzoek indienen via het contactblad of email adres, mits u schriftelijke toestemming kunt overleggen van diegene van wie u wilt weten of deze in de database vermeld staat.  

Aanvulling Algemene Voorwaarden

 

De basis van het strafrecht is:

Gij zult niet doden, niet dwingen en niet stelen. Voor een formele aanklacht moet er dus minimaal een formele verdenking worden opgegeven van een strafbaar feit dat zou zijn gepleegd. Er moet dus iemand zijn die schade is toegebracht door mijn handelen.

Toon aan op basis van het vermeende slachtoffer, onpartijdige getuigen en geldige wetsartikelen!?

Regels, regelgeving, aktes, statuten, handvesten, aanwijzingen en adviezen (statutaire ‘wetgeving’ ofwel commercieel contract o.b.v. inschrijving bij de KvK is uitsluitend van toepassing op de werknemers van het betreffende overheidsbedrijf, zoals bv. bij de onderneming ‘Korps Nationale Politie’: KvK 57096317) zijn geen wet, waarop gehandhaafd mag worden met staande houden, legitimatie of ID vragen, aanhouding, vordering, arrestatie of detentie, maar is statutaire wetgeving ofwel een contractaanbod vanuit de onderneming waar betreffende ambtenaar/werknemer een contract mee heeft. Dit soort contract aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend! Wanneer deze middels misleiding of dwang toch worden afgesloten dan kan hier te allen tijde appèl op worden gemaakt en nietig worden verklaard door de Levende Mens die hier slachtoffer van is geworden.

De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn bepalingen opgenomen welke zijn overgenomen en zijn vervolgens in de universele rechten van de mens terecht gekomen die door alle weldenkende landen inclusief Nederland zijn ondertekend.

 

Vragen naar ID:

In geval er onrechtmatig om mijn legitimatie of identiteitsbewijs wordt gevraagd, dus zonder opgaaf van gepleegd strafrechtelijk feit en/of niet tonen van identiteitsbewijs/nummer van betreffende ambtenaar inclusief bureau/overheidsinstelling waar hij/zij aan verbonden is, of nog erger het vorderen zonder de hiervoor beschreven wettelijke voorschriften te volgen – ook weer zonder opgaaf van redenen voor vordering – dan gaan betrokken ambtenaren/werknemers met mij in contract op basis van mijn hier beschreven algemene voorwaarden, wanneer zij tot daadwerkelijk fysiek handelen jegens mij overgaan.

Het paspoort en rijbewijs op mijn NAAM zijn eigendom van de de Rijksoverheid, maar zijn niet mijn identiteitsbewijzen! Het zijn legitimatiebewijzen van de rechtspersoon op mijn NAAM in het DAS-register (dead at sea, DAS) van de gemeente.

Mijn identiteitsbewijs is mijn Claim-Of-The-Life/Live-Life-Claim; beide officiële documenten, waarin ik mijzelf met getuigen weer Levend verklaar! Het verschil in rechtspersoon versus Levende Mens zit in de verklaring welke ik op schrift heb gesteld en de schrijfwijze van de Naam. In correct syntax grammar is de schrijfwijze voor de identiteit van mij als de Levende Mens: Peter-Christiaan: Eschauzier. Kan ook geschreven worden als Peter vdf Eschauzier (vdf=van de familie). Voor de rechtspersoon is de schrijfwijze in Capitis Deminutio Maxima/Media PC ESCHAUZIER of een afgeleide schrijfwijze hiervan; de focus ligt in elk geval op de achternaam, wat geen naam is, maar een verwijzing naar het geslacht ofwel bloedlijn waar ik uit kom.

Mijn uitgangspositie:

De volgende stellingen zijn van toepassing in bovengenoemde situaties:

  1. Mijn algemene voorwaarden zijn in iedere situatie, doorlopend en volledig van toepassing! Elke ambtenaar die mij of de mijnen aanspreekt of aanschrijft dient zich hiervan op de hoogte te stellen alvorens contact met mij of de mijnen, te zoeken.
  2. Het is mijn recht bewijsmateriaal te vergaren bij vermoeden van het (willen gaan) plegen van strafbare feiten door werknemers of ambtenaren in functie, opererend onder ede. Dit kan zijn met getuigen ofwel het maken van video- en/of geluidsopnamen met bv. mobiele telefoon.
  3. Ik beantwoordt in principe geen vragen, omdat ik nooit en te nimmer tegen mijzelf getuig.
  4. Ik geef geen toestemming voor welk dwangmatig handelen dan ook jegens mij of mijn gezinsleden en/of personen in mijn gezelschap.
  5. Ik beroep mij op mijn/onze onvervreemdbare rechten, welke zijn aangeboren en voortkomen uit de zegeningen van de Aartsvaders, de natuurwetten en de mensenrechten zoals vastgelegd in de GW, ICCPR en UVRM: recht op levensmiddelen, menswaardig onderkomen, mogelijkheden te voorzien in eigen levensonderhoud, recht op bezit, recht op grond, toegang tot deugdelijk onderwijs en feitenkennis, vrijheid, veiligheid, vrij reizen, vrije toegang tot gerechtigheid via feitelijke, onpartijdige rechtspraak en toegang tot (preventieve) gezondheidszorg naar keuze. De overheid is verplicht volksgezondheid o.b.v. vrije keuze te bevorderen en te beschermen.
  6. Fundamenteel recht is bijvoorbeeld het recht op eigendom. Voor ondernemers valt daaronder ook het recht hun eigendommen, energie, vaardigheden en talenten in te zetten om daarmee in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
  7. Ongeacht de uitslag van de verkiezingen, staat het de mensen vrij hun godsdienst of levensovertuiging belijden (artikel 6 GW) en mogen ze hun mening uiten zonder vooraf toestemming te vragen aan de staat (artikel 7).
  8. De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn meer gezaghebbend dan de nationale wetgeving en zijn opgenomen in de universele rechten van de mens die door alle weldenkende landen inclusief Nederland zijn ondertekend. Dit betekent onder meer dat medische experimenten met mondkapjes, virus tests, vaccinaties, QR-codes en andere maatregelen niet zijn toegestaan en strafrechtelijk moeten worden vervolgd wanneer dit zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van betrokkene, zo nodig ouder of voogd van betrokkene, is geschied.

Wie ben je en wat kom je doen:

Vragen waar de betrokken ambtenaren een antwoord op moeten geven, indien zij mij willen aanspreken:

1.) Ben je, op dit moment, in publieke uitoefening van jouw functie, onder ede?

2.) Wat is jouw naam, functie en wat zijn jouw bevoegdheden en van wie heb je deze ontvangen (wie is jouw principaal; aan wie leg jij verantwoording af; toon de bijbehorende acte van cessie).

3.) In wiens belang handel jij bij de uitoefening van jouw functie?

4.) Ben jij je ervan bewust dat het plegen van strafbare feiten in functie, onder ede, gevangenisstraf oplevert voor de overtreder en dat jouw functie je dan geen bescherming meer biedt.

Ik eis dat ik ervan op de hoogte wordt gesteld door betreffende werknemers/ambtenaren of ik wel of niet verplicht/strafbaar ben mij te legitimeren met een valselijk opgemaakt document als een paspoort of rijbewijs en of betreffende werknemers/ambtenaren mij hiervoor moeten waarschuwen. Legitimatie geldt voor de rechtspersoon en niet voor de Levende Mens.

Identificeren kan ik doen door mij voor te stellen als Levende Mens met ziel-bestemming en vrije wil en het noemen van mijn Naam: Peter. Ik kan dit vanuit vrije wil nog verder onderschrijven door het tonen van een officiële papieren verklaring, Live-Life-Claim/Claim-Of-The-Life, mede bevestigd door getuige(n) met de gezette autograaf.

Ook een Attestatie de Vita, verkrijgbaar bij de gemeente, behoort tot de mogelijkheden om mee te identificeren, mits aangepast en contractueel vastgelegd met toepassing van Miller’s correct-syntax-grammer technologie.

Met het uitgeven van de Attestatie de Vita onderkent de gemeente dat het onderscheid maakt tussen de status dood of levend van de rechtspersonen ingeschreven in de gemeente, wat gezien mag worden als de erkenning van de geboorteregistratie fraude, waarbij pasgeborene middels de ‘verplichte’ geboorteregistratie door de ouders – onwetend en zonder te zijn geïformeerd – wordt weggegeven aan de gemeente en met licentie onder voorwaarden weer mee terug naar huis genomen mogen worden door de ouders (etymologisch verklaard: parent=rent a pair; het kind is te leen gegeven door de gemeente onder voorwaarden) zolang dit wordt toegestaan door de gemeente. Door mijn status correctie met de Claim-Of-The-Life/ Live-Life-Claim is dit verbroken.

 

Ambtelijke verplichtingen:

Van groot belang zijn de pauselijke decreten (pauselijk ambt: gezag met keizerlijke bevoegdheden boven die van de Koning) waar ambtenaren en werknemers van (semi)-overheidsinstellingen zich onverwijld aan dienen te houden, uitgevaardigd in de brief van Paus Francis uit 2013 onder Motu Proprio:

Canon 2056 (http://opg.me/Trust Its the Secret Trust The law.pdf       Given the private secret trusts of the private central banks are created on false presumptions, when a man or woman makes clear their Live Borne Record and claim over their own name, body, mind and soul, any such trust based on such false presumptions ceases to have any property.
Canon 2057 (http://opg.me/Trust_Its_The_Secret_Trust_The_Law.pdf)     Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, upon a Person establishing their status and competence, is guilty of fraud and fundamental breach of their fiduciary duties requiring their immediate removal and punishment. Motu Proprio 11-july 2013!!

Contract voorwaarden:

In brieven van instellingen die resideren onder de ‘Rijksoverheid’ staat bij zgn. ‘dwangbevelen’ als briefhoofd vaak de term DWANGBEVEL IN DE NAAM VAN DE KONING’. Wordt hiermee ene ‘meneer de Koning’ mee bedoeld, een anonieme medeburger, de Bijbelse Koning van het Nieuwe Testament of W.A. van Amsberg? Wie hiermee wordt bedoeld, blijft in het ongewisse. In de correspondentie met betreffende (semi)overheidsinstelling blijft hij anoniem, maar verleent toch een gedelegeerde bevoegdheid aan de overheidsdienaren in de dienst van deze Rijksoverheid wat ook weer nergens is vastgelegd of geautoriseerd. Ik ken deze meneer niet, omdat hij anoniem blijft in de genoemde brieven, waardoor ik geen contract heb of kan hebben op basis van de nooit aangetoonde bevoegdheid van deze mij onbekende meneer!

Bij de invoering van nieuwe wetten worden deze altijd ondertekend door ‘de Koning’ met een veronderstelde bevoegdheid welke nooit aangetoond is; door wie geautoriseerd? Hij schijnt bevoegd te zijn ‘bij de gratie Gods’? Wie deze God is wordt nergens geopenbaard. Is dit de Eeuwige Almachtige, de Schepper van Al dat Is of een bepaalde godheid (god -> dog, Anubis, de Egyptische god met hondenkop, van het dodenrijk ofwel Abbadon, Apollyon, Apollo?). Het blijft wederom in het ongewisse, anoniem. Deze geclaimde autorisatie van God zal eerst aangetoond moeten worden. Op grond hiervan verwerp ik daarom elk contract dat onder dwang tot stand is gekomen vanuit het verleden, heden dan wel naar de toekomst toe met welke (semi)overheids-instantie dan ook die zich hierop beroept.

Onrechtmatige eis een identiteitsbewijs te tonen en/of vorderen

Mijn tegen-voorwaarde is €100.000,- per werknemer/ambtenaar die aanwezig is en hieraan meewerkt en telkens een verdubbeling van dit bedrag per bestuurslaag daarboven tot aan de burgemeester/CEO van de Gemeente waar dit contract geëffectueerd wordt.

Vastnemen/arresteren

Bij fysiek geweld €250.000,- per ambtenaar die geweld gebruikt tegen mijzelf of één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap. Dit is inclusief sleuren, slepen, verwurgen, slaan, schoppen, nek-, arm- of beenklem, opsluiting, ontzegging fysieke noden of welke vorm van dwang, vernedering en/of geweld dan ook.

Voorts gaat u hierbij akkoord met een vergoeding van €250,- voor elk kwartier dat ik of de mensen/personen in mijn gezelschap in een gedwongen positie worden vastgehouden.

In geval mij of één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap belet wordt in het verzamelen van bewijsmateriaal, verwijdering, vermissing of vernieling hiervan dan gaat u ook op dit punt met mij en/of de mijnen in contract à raison van €25.000,- per mens deel uitmakend van mijn gezin/gezelschap. Elke betrokken ambtenaar is persoonlijk verantwoordelijk. Indien ik en/of de mijnen geen bewijsmateriaal kunnen overleggen, om welke reden dan ook, dan geldt deze vergoeding alsnog bij elke onrechtmatige daad door werknemers/ambtenaren gepleegd. Deze vergoeding dient betaald te worden per betrokken ambtenaar aan mij en/of leden van mijn gezin/gezelschap. Indien de betrokken ambtenaren onbekend zijn gebleven dan wel gemaskerd en dus onherkenbaar zijn dan is de burgemeester van de gemeente waar strafb(a)ar(e) feit(en) is/zijn gepleegd persoonlijk verantwoordelijk wegens onzorgvuldige instructie inzake het plegen van terreurdaden door zijn/haar werknemers/ambtenaren. Betreffende burgemeester gaat hiermee op persoonlijke titel met mij in contract onder mijn voorwaarde voor een bedrag van €100.000,-

De Officier van justitie/geneesheer directeur moet zich direct bij aankomst van mijzelf, één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap bij politiebureau/GGZ bekend maken met naam, functie, hoedanigheid en formulering van de formele, feitelijk onderbouwde aanklacht. Indien hij/zij in gebreke blijft en na 15 minuten na mijn/onze aankomst mij/ons nog geen volledig antwoord heeft verschaft, gaat betrokken Officier van Justitie/geneesheer directeur in contract met mij/ons tegen mijn/onze voorwaarde van een vergoeding van €5000,- per kwartier, per lid van mijn gezelschap, waarvoor ik deze persoon persoonlijk aansprakelijk zal stellen.

Deze eis blijft gehandhaafd, indien aangewezen werknemer/ambtenaar geen aantoonbare, formele aanklacht weet te formuleren, waaruit blijkt dat de arrestatie blijkbaar een daad van terreur was. Bij vaststelling van de formele aanklacht door Justitie dient betrokken werknemer/ambtenaar zich te identificeren met volledige NAAM, functie, bevoegdheid (pasje) en hoedanigheid, juridisch district en correcte juridificering van het geveinsde strafbare feit. Voorts dient hij/zij in schrift, in drievoud te verklaren dat hij/zij volstrekt onpartijdig handelt en te vertrouwen is.

 

Schending privacy gegevens

Ontfutselen/innemen van mobiele telefoons is een zeer ernstige privacy schending waar ik een schadevergoeding voor eis van €800.000,-

Indien blijkt dat de telefoon is doorzocht of bestanden/video’s of anderszins bewijsmateriaal is verwijderd, dan is dit een schending van de privacy van alle contacten op de betreffende telefoon. Per contactpersoon die op de betreffende telefoon voorkomt, eis ik een vergoeding wegens zeer ernstige privacy schending, aan elk van mijn relaties in het geheugen van mijn telefoon voor een bedrag van €100.000,-. Aanleveren van feitelijk dan wel verondersteld bewijs om de privacyschending te ontkennen, is vanaf moment van innemen/ontfutselen geen optie meer.

De eigenaar van de betreffende mobiele telefoon welke is ontfutseld bepaalt of er op de mobiele telefoon is ingebroken en hoeveel contactpersonen er in hun privacy zijn geschaad. De betrokken werknemers/ambtenaren gaan hiermee akkoord op het moment dat zij de mobiele telefoon ontfutselen/innemen.

 

Medische facturen en smartegeld

Indien er sprake is van een medische rekening wegens aan mij, of aan de mensen en/of personen in mijn gezelschap dan wel mijn gezinsleden, toegebracht letsel, dan stel ik de voorgenoemde burgemeester persoonlijk aansprakelijk en zal deze rekening rechtstreeks naar hen/hem/haar worden verzonden en binnen de daarvoor geldende termijn moeten worden voldaan. De burgemeester bepaalt zelf of hij de betrokken daders persoonlijk aansprakelijk wil stellen voor betaling van deze rekeningen of dat hij/zij zelf hiervoor de verantwoording neemt.

 

Dit geldt tevens voor blijvend letsel waar ik voorgenoemde burgemeester bijkomend, ook weer persoonlijk, aansprakelijk voor stel voor een bedrag van €1000.000,- aan smartengeld, per persoon, die blijvend letsel en/of trauma heeft opgelopen.