Over Ons

: Peter : Eschauzier. (1958) is de initiatiefnemer van het platform: Burgerrechtsherstel.nl.

Hij heeft zich o.a. verdiept in de valkuilen van de rechtspraak, contract, taal (legalese, parle en correct quantum syntax grammer) en is postmaster director, is in diverse rollen 22 jaar werkzaam geweest binnen de ICT nationaal en internationaal o.a. als projectleider. Vrijwilligerswerk heeft hij gedaan als Mediator bij de gemeente Den Haag. Hierbij bemiddelde hij, altijd samen met een collega, bij conflicten tussen burgers onderling of burgers in conflict met instellingen.

Daarna heeft hij samengewerkt met een zakelijk partner gedurende 2 jaar om een bedrijf op te zetten om het zelfherstellend vermogen van het menselijk lichaam te activeren met innovatieve therapieën. Dit in samenwerking met medisch specialisten en producenten van high tech apparatuur uit de VS.

Zijn interesse in politieke en maatschappelijke zaken is vooral gericht op de positie van de mens in deze. Uit bezorgdheid over de koers die Nederland, de wereld, nu gaat. Uithollen van het burgerrecht en de rechten van de mens alsook centralisatie van bevoegdheden en macht gaan lijnrecht in tegen de Wet en ons aller belang. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Graag willen wij onze samenleving leefbaar houden. Het zou wijs zijn als wij onze Westerse normen en waarden weer gaan onderkennen welke ons land en de mensen hebben gevormd tot een samenleving met een moraal en een geweten.

Daarnaast zijn wij met een mooi team van getalenteerde mensen op de achtergrond druk bezig om Burgerrechtsherstel organisatorisch, juridisch en informatief in goede banen te leiden.

 

Voor actuele data van de workshops klik hier

Doel van deze website:

Het doel van deze website is niet dat wij zouden weigeren belasting te willen betalen; in het geheel niet!

Het probleem zit ‘em in het feit dat de belastingdiensten acteren alsof zij boven de wet staan en denken met bestuursrecht- en regelgeving de Wet (UVRM, GW, BW) opzij te kunnen zetten en daarmee de Wet op onaanvaardbare manier doorkruisen en burgers hun recht ontzeggen. 

Door de steeds weer verder toenemende `over taxasion`  brengt de belastingdienst een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking aan de rand van de afgrond en velen duwen zij erover heen. Mensen hebben in het algemeen weinig (wets)kennis en door een klimaat van dwang, dreiging en armoede waar zij hen in storten, maakt de belastingdienst hen ook geestelijk kapot.

Een normale, transparante manier van belastingheffing zal weinig tegenstand ondervinden. Wat er nu gebeurt is exact het tegenovergestelde en kan niet langer stilzwijgend worden getolereerd. 

 

Het is ons voornemen elke stap in het proces van belastingheffing te toetsen aan de Wet en indien de belastingdiensten zich in stilzwijgen blijven hullen dan wel met loze argumenten komen dan staat dit wettelijk gelijk aan instemming met onze stellingname en zijn de claims van de belastingdienst ongeldig.

De laatste stap is toetsing bij de rechter en als deze de dwaling overneemt dan weten wij met sluitend bewijs onderbouwd dat – God verhoede!!! – de Rechtstaat is opgeheven.

 

Opzet van deze site:

 

Deze site, www.burgerrechtsherstel.nl, is een initiatief om burgers kennis te geven wat goed burgerschap nu eigenlijk inhoudt en wat de bijbehorende rechten en plichten zijn. Deze kennis vormt de basis voor het terug claimen van uw burgerrechten, waardoor ons land wellicht weer leefbaar kan worden gemaakt.

Rechten hebben wij niet zomaar. Wij zullen moeten weten op welke basis, hoe en waar deze zijn vastgelegd en wat zij inhouden. Ook zullen wij bereid moeten zijn deze rechten te verdedigen tegen machten die onze rechten ten behoeve van de eigen agenda stelselmatig willen uithollen.

Wie nu precies deze machten zijn die stelselmatig de burger van zijn zelfbeschikkingsrecht proberen te beroven is niet geheel duidelijk, maar u kunt zich hier wellicht een beeld van vormen door de machtspiramides op pagina NWO te bekijken. Wij krijgen veel tips en aanwijzingen toegespeeld van allerlei mensen en organisaties die hier een goed onderbouwde visie op hebben. Wij nodigen u uit uw bijdrage te leveren hier meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen. Dit kunt u doen door het sturen van een email vanaf de pagina ‘contact’.  Wij houden ons uiteraard wel het recht voor om een keuze te maken uit alle info die wij binnen krijgen.

Tevens wil dit initiatief u uitnodigen om deel te nemen aan een collectieve actie om onze rechten terug te claimen. Door stilzwijgend, illegaal, met dwang en bedreiging, bestuursrecht boven civiel recht te verheffen en publieksrecht (=mensenrecht) om te buigen naar privaatrecht (UCC contractrecht), zijn wij als burger in een zeer kwetsbare positie terecht gekomen. Voor herstel van ons burgerrecht zoals beschreven in de Grondwet, Burgerlijk Wetboek en Internationale wet- en regelgeving, zijnde de Wet, zijn wij met een losse groep beroepsmatige deskundigen en onderzoekers bezig geweest hiervoor de sleutels te ontwikkelen. 

In de eerste plaats willen wij ons richten op de belastingdienst, omdat dit bedrijf, werkmaatschappij onder Ministerie van Financiën BV, een grotendeels illegale geldstroom (dubbele boekhouding!!! zie hieronder de inschrijving van de Nederlandse Staat BV als bedrijf bij Dunn & Bradstreet, D-U-N-S 40-200-0004) in stand houdt waarmee dit systeem van uitholling van onze rechten wordt gefinancierd. Alle kosten voortkomende uit de publieke taken van de overheid zijn immers voorgefinancierd vanuit onze trust funds (zie pagina Trusts), waarbij ook nog eens 70% van de belastingopbrengsten (zie verderop op deze pagina – Algemene Rekenkamer-artikel in Elseviers Weekblad) wordt weggesluisd via de DNB (en Novaris BV?) naar institutionele beleggers op de internationale beurzen waar onze geboortecertificaten, omgezet in notariële actes, (door Wendell Insurance and Financial Services?) zijn verzekerd, in aandelen omgezet en op de Beurs zijn verhandeld. De oorspronkelijke circa € 600.000,- waarvoor ons geboortecertificaat is verkocht (=geschatte belastingopbrengst per persoon tijdens zijn/haar leven) door de Rijksoverheid aan de DNB is in de loop der tijd, door institutionele beleggingen, gegroeid tot een onvoorstelbaar vermogen.

De vragen die de belastingdienst tot nu toe niet wil beantwoorden,  hangen samen met de volgende 3 bewijsstukken die de belastingdienst zal moeten opleveren om hun claims te kunnen valideren:

  1. Akte van cessie als bewijs dat de medewerker van de belastingdienst een gedelegeerde gemachtigde is en mag handelen naar de burger toe namens de Koning en tevens wie deze persoon is. Is hij Koning Willem-Alexander, ene meneer de Koning of Koning Yeshua Ha’mashiach, Koning en Hogepriester tot in Eeuwigheid en tevens de Alfa en de Omega, Schepper van Al dat Is, Yahuah (YHWH).
  2. Een echte en gecertificeerde kopie van het volledige controletraject (audit trail) van het virtuele, juridische account (legale fictie) dat de Rijksoverheid op onze NAAM heeft aangemaakt (op basis van ons geboortecertificaat; zie hiervoor de pagina’s ‘Contracten’ en ‘Trusts’ over de Cestui Que Vie Acte) zonder ons medeweten, toestemming of ondertekening. Dit, inclusief de koppeling met het BSN-nummer.
  3. Een kopie van het belastingregistratiecertificaat van de belastingdienst, inschrijving als ANBI-instelling of anderszins, waarmee de belastingdienst aantoont wat voor soort organisatie deze is en op welke manier deze gemachtigd is deze claims onder dwang op te leggen.

Doet u mee om Nederland weer uit de goot te trekken?