Actualiteiten

Stemmen? Nee, dank u wel!! Deel 3

Allemaal je stempas ongebruikt in bewaring genomen?

Met jouw stempas in eigen bewaring met handtekening van voorzitter stemlokaal of foto/video van jouw aanmelding aldaar heb je de mogelijkheid in handen jouw stem verbaal te laten gelden; je hebt immers jouw stem behouden en daarmee de mogelijkheid overeenkomstig te handelen.
Tevens is jou aansprakelijkheid in het geheel of het collectief veranderd; een stukje mede-dader-schap aan deze ontspoorde maatschappij is verminderd.
Echter nu moet je nog optimaal gebruik kunnen maken van dit spreken is zilver!

Onze ervaring met de brief voor de leden van het stembureau is dat zij geen stempel hebben en hun handtekening ‘voor gezien’ nergens op willen zetten. Mensen zijn bang aansprakelijk te worden gesteld. Het gevolg is dat men zich alleen nog maar krampachtig aan het opgelegde protocol wil houden; dan zijn zij ingedekt.Ook hebben zij geen naambordje meer op hun tafel staan en vertegenwoordigen zij ons dus anoniem zonder enige beslissingsbevoegdheid; protocol! Alle verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid wordt doorgeschoven naar de opsteller van het protocol, een onzichtbare, anonieme en onbereikbare hoge ambtenaar op het ‘Ministerie van BiZa BV’ waar niemand ooit voor gekozen heeft. Dit is iemand die ooit gewoon op een baan bij een bedrijf gesolliciteerd heeft, dat ressorteert onder ‘De Staat der Nederlanden BV’ met een credit rating bij verzekeraar Dunn & Bradstreet.

Dit begint erg veel te lijken op: Es war ein Befehl; ich habe es nicht gewüst. Mensen durven geen enkele verantwoordelijkheid meer te nemen. Dit zegt iets over de angstcultuur waar wij in zijn gezogen waar niemand op normale menselijke wijze meer naar de ander om wil kijken. Waar dit naar toe gaat, laat zich raden; het is aan de mensen die alert zijn om de psychose te weerstaan, karakter te tonen en stand te houden.

Wij waren elkaars getuigen, hebben wat foto’s genomen en korte video opnames gemaakt. Dit is voldoende! Het punt is dat wij gehoor hebben gegeven aan de oproep van het bevoegd gezag, de Raad van State, om ons te melden voor een belangrijke daad, namelijk onze stem toe te vertrouwen aan een volksvertegenwoordiger, verantwoordelijk voor het vervullen van de primaire taken en andere publieke zaken. Wij hebben gevolg gegeven aan de oproep om te verschijnen voor de voorzitter van het stembureau als vertegenwoordiger van de Raad van State namens de Koning. Het zou dan wel zo netjes zijn geweest en tevens zijn plicht als bevoegd ambtenaar om zich te legitimeren, hier melding van te maken en ons een bewijs mee te geven van onze verschijning.

Helaas, hier voorziet het opgelegde protocol niet in! Alle opties die open staan voor hen die zich melden bij het stembureau vallen alle binnen het systeem, dus wat je ook doet het zal altijd een vorm van legitimatie zijn van het systeem. Dit kan zijn:

– stempas inleveren en je stem uitbrengen

– blanco stemmen (proteststem binnen het systeem)

– stembiljet ongeldig maken

– stembiljet thuis in de vuilnisbak gooien

– stembiljet thuis in de kluis bewaren als bewijs dat je geen vertrouwen meer hebt in deze overheid en niet meer wilt dat zij voor jou beslissingen nemen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, omdat zij de noden van het volk niet meer serieus nemen en de democratie niet meer functioneert (Acte van Verlatinghe).

Deze laatste optie is die wij hebben gekozen deels wegens de in de brief voor het stembureau beschreven argumenten, omdat deze optie appèl maakt op het disfunctioneren van de overheid en ons zelfbeschikkingsrecht herstelt. Wij doen niet meer mee met alle opgelegde dwangmaatregelen die onze belangen schaden en daarbij geen enkele onderbouwing hebben. Wij trekken onze stilzwijgende toestemming in en zullen zelf beslissen in dit soort situaties, totdat de relatie tussen overheid en burger weer dienstbaar zal zijn aan de noden van de mensen, te weten: vervullen van de primaire taken en waken over onze onvervreemdbare rechten en mensenrechten.

Het feit dat de voorzitter van het stembureau zijn taak niet naar behoren uitvoert laat onverlet dat onze getuigen en het opgenomen beeldmateriaal dezelfde rol vervullen namelijk het bewijs dat wij zijn geweest, maar niet van ons stemrecht gebruik hebben willen maken wegens niet nakomen van de beloften die zijn gedaan; namelijk dienstbaar zijn aan de noden van de bevolking. 

Laten wij onze stempas goed bewaren. Deze gaan wij binnenkort hard nodig hebben!

Stemmen? Nee Dank u wel! Deel 2

Instructie bij brief stembureau en Juridische Kennisgeving.

De juridische kennisgeving kunnen mensen versturen als zij daarvoor kiezen. Wij raden echter aan om te wachten, totdat de overall strategie duidelijk is en wij alle tezamen dezelfde acties uit gaan zetten.

Daarnaast een brief om te laten stempelen/tekenen voor gezien door de stembureauvoorzitter als bewijs dat je bent geweest, maar dat je met redenen omkleedt jouw stempas zelf in bewaring zult nemen. De namen van de 3 stembureauleden noteren en daarna bovenaan de brief invullen. Brief weer meenemen naar huis, NIET achterlaten!

Je gaat met 2 getuigen naar het stembureau die deze brief mede ondertekenen met ‘voornaam vdf familienaam’. De brief samen met jouw ongebruikte stempas mee terug naar huis nemen en archiveren, totdat je dit gaat inzetten in een gemeenschappelijke actie. Wij komen hier op terug als de tijd rijp is.

In gegeven omstandigheden is stemmen een overtreding van de strafwet (zie onderstaande brieven). Het is daarom verstandig zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen door geluid- en/of beeld opnames te maken. Ook de stembureauleden overtreden de strafwet in functie en onder ede. Hier kun je hen op wijzen, indien zij het je moeilijk zouden maken een stempel te geven of voor gezien te tekenen.  Zorg dat je je stempas niet in hun handen geeft, want dan ben je ‘em kwijt; ook de brief gestempeld weer meenemen.

Een alternatief is om niet naar het stembureau te gaan, jouw stempas te bewaren, de brief en Juridische Kennisgeving te downloaden en deze op een later tijdstip gezamenlijk te versturen naar de 3 bestuurslagen.  De handelswijze zoals hierboven beschreven heeft echter de voorkeur, omdat deze meer zekerheid biedt.

Als de verkiezingen voorbij zijn, zullen wij je informeren over de enorme kansen die je nu hebt nu je jouw stem hebt behouden. Iedereen die zijn/haar stem heeft  weggegeven zal zich realiseren dat zij inderdaad vlak voor de Grote Reset staan, maar dan zonder enige verdediging. 

Download hier Brief Stembureau

Download hier de Juridische kennisgeving

Stemmen? Nee Dank u wel!!!

Wij pakken onze verantwoordelijkheid terug vanuit correctheid en respect in samenwerking met elkaar.

Door te stemmen geef je stilzwijgend toestemming aan de globalisering van Nederland, inclusief verplicht testen en vaccineren, ouderschap overdragen aan Jeugd-‘zorg’, ‘lastige’ mensen met een andere levensvisie – niet-globalistisch, recht op zelfbeschikking – op te laten sluiten in gesloten, psychiatrische afdeling GGD, legalisering pedofilie en totale controle met ‘social credits’ als in gidsland China. Vanaf dinsdag 16 maart kun je op deze site een brief downloaden, met instructies, om aangetekend te versturen naar de verschillende bestuurslagen. Jouw stempas thuis archiveren en goed bewaren. Dit is samen met je verzendbewijs van je brieven en de juridische kennisgeving het bewijs dat jij je niet meer vertegenwoordigd voelt door deze overheid en dit contractueel, notarieel en juridisch aantoonbaar hebt vastgelegd. 

Nederland, en ook de rest van de wereld, is de facto onder militaire coup sinds maart 2020! Dit zijn de redenen dat je niet zou moeten stemmen:

Art 51 sr, lid 1-3: Deelneming aan strafbare feiten; Strafbare feiten, zoals fraude, valsheid in geschriften, dwaling, worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen (jouw stem weggeven aan stroman op stroman op stroman welke niet aansprakelijk kunnen worden gesteld; geen bevoegdheid!).

Art 93 sr: Nederland onder vreemde heerschappij (EU, WEF, WHO); De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Art 140 sr, lid 1-4: Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Art 162 sv, lid 1-7: Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren.

Strafrecht: Artikel 140a: COVID-19 VIRUS AND VACCIN; NANO SMART DUST; HIGH-POWERED AND HARD-PULSED ELECTRO-MAGNETIC RADIATION – 5G and 6G = ASSAULT WITH DEADLY WEAPONS: GENOCIDE. 

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Primeur!!!:

Zijn wij nog een rechtsstaat??? Heeft het nog zin om zaken die ons als inwoners van dit land (Levende Mensen! in tegenstelling tot begrippen als burger, natuurlijke persoon, rechtspersoon of belastingbetaler??) grote zorgen baren, als rechters in Nederland geen bevoegdheid als rechter blijken te hebben. Desondanks oordelen rechters vrijwel altijd tegen het belang in van u als inwoner van dit land  en ten faveure van corporaties en instellingen in het algemeen.

Zie ‘Brief aan Rechtbank’  (inclusief een Glossary/Addendum Dictionary om ‘Closure’ te creëren), waarin de rechters in het strafrecht (Criminal Code) zijn getrokken wegens een aaneenschakeling van dwang, misleiding, fraude, valsheid in geschriften en schending van gerechtelijke procedures. Dit is gedaan in de hoogste jurisdictie van UPU/Gobal Postmaster General, waarbij de onschendbaarheid van rechters niet meer geldt!

Nederlandse vertaling aanstonds te verwachten. NU BESCHIKBAAR!!! zie hier brief ‘Ned. Kopie Rechtszaak‘!

zie Om inzicht te krijgen in hoe het labyrint van jurisdicties door rechters wordt ingezet om u te misleiden en u elk recht te ontzeggen, bekijkt u dit diagram met alle jurisdicties, genaamd ‘JURISDICTIE CHART‘ en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Een wel zeer verhelderend beeld!

STOP MET HET VOEREN VAN ZINLOZE RECHTSZAKEN! RECHTERS HEBBEN GEEN ENKELE BEVOEGDHEID!!! 

Deze site, burgerrechtsherstel, heeft nu een primeur door de ons opgelegde legale fictie in een geregistreerd contract te claimen als eigendom en tegelijkertijd onze identiteit als Levende Man/Vrouw eveneens in geregistreerd contract vast te leggen. Dit gekoppeld aan verregaande Algemene Voorwaarden die de positie van u als Mens veilig stelt tegen alle illegale claims vanuit overheids(gerelateerde) instanties. Zie hiervoor de pagina ‘Algemene Voorwaarden‘. Hoe meer mensen zich hieraan willen verbinden hoe krachtiger deze oplossing wordt.