Affidavit

Affidavit

Regering en overheidsambtenaren zijn onbevoegd hun taken uit te voeren

Corona Plandemic is een coverup voor een machtsgreep van de New World Order voor totale controle

Vaccinatie is invoering van het Merkteken van het Beest – YOU TAKE IT > YOU ARE DOOMED!!!

Feit:

Met de overgang van het GBA (gemeentelijk) naar het BRP (landelijk) persoonsregistratiesysteem zijn onze privacygegevens in 2015 verkwanselt en publiekelijk toegankelijk gemaakt.

Stelling:

Dit lijkt slechts een onbelangrijke administratieve wijziging. Doch de willekeur van de zittende minister bepaalt wie inzage krijgt in onze gegevens en wat hier aan profiling aan wordt toegevoegd. Hierdoor zijn onze civiele rechten hoegenaamd vervallen en worden wij in een privaatrechtelijke setting neergezet. Dit betekent volledige willekeur en teloorgang van onze burgerrechten.

Bewijs:

Wij hebben als mensen met burgerlijke bevoegdheden geen enkele inspraak in wie toestemming krijg tot onze gegevens, op grond van welke verdenking dit gebeurt en welke aanvullende profielen er aan onze persoonsregistratie zijn gekoppeld.

 

Feit:

Nederland is officieel een soevereine Staat gegrondvest op de beginselen van een Rechtstaat.

De EU bekrachtigde art. 93 SR op illegale wijze na een Volksreferendum, waarvan de uitslag negatief was. In een ‘raadgevend’ referendum op 1 juni 2005 stemde het kiezerselectoraat tegen een Europese Constitutie met een meerderheid van 61,5%.

Stelling:

Nederland is geen soevereine Rechtstaat, maar een deelstaat van Duitsland sinds 1945 volgens een officiële brief van de Duitse minister in die dagen.

Bewijs:

kopie van deze brief uit 1945.

Feit:

De uitslag van de Amerikaanse verkiezingen wordt beschreven in de nationale en internationale media ials dat Biden de President-Elect is.

Stelling:

In Amerika zien wij dat er massaal fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen ten nadele van de zittende President. Volgens Powel van de onderzoekscommissie is er om te beginnen fraude gepleegd in voorafgaande decennia onder alle Presidenten, Republikeinen en Democraten, door op vele plekken in elke fase van het stemproces lekken in te bouwen in het kiessysteem. Zo hebben er minimaal 10 miljoen mensen gestemd die reeds zijn overleden, doordat er met poststemmen geen andere identificatie nodig is dan een enigszins gelijkende handtekening en vervalsde adressen of postbussen. Mensen uit elke Staat kunnen op deze manier stemmen in alle andere Staten tegelijkertijd met gefingeerde gegevens.

De stemcomputers waren geladen met Dominion software opgezet in Venezuela met als oogmerk verkiezingen te kunnen manipuleren. De servers waar alle gegevens van de stemming naar toe werden gestuurd waren eigendom van het bedrijf Smartmatic met vestigingen in Amsterdam, Barcelona en Frankfurt. De servers in Frankfurt zijn onder bescherming van Amerikaanse Special Forces weggehaald en teruggebracht naar Amerika. De Smartmatic kantoren aan de Zuidas in Amsterdam zijn overhaast ontruimt toen dit bekend werd.

De totale fraude is hiermee aantoonbaar gemaakt en tevens de overweldigende overwinning van de zittende President, doordat alle officiële stembiljetten gemerkt waren met een onzichtbaar, infrarood watermerk en voorzien van blok chain.

Bewijs: bijgesloten verslagen en video’s.

Feit:

De Global Postmaster General jurisdictie is de hoogste jurisdictie en tevens het meest gezaghebbend om rechtszaken te beslechten.

Stelling:

Ondanks de grote verdiensten van de Trump voor de vrije wereld zijn alle kabinetten in Amerika sinds 1999 illegaal. Dit komt, doordat in dat jaar het 70-jarig moratorium van het bankroet van 1929 afliep. Op dat moment zou Amerika weer als vazalstaat terug komen onder de Engelse Kroon.Waar men geen rekening mee had gehouden dat : Russell hiervan op de hoogte was en met zijn kennis van correct syntax grammar language de contracten vernieuwde op een manier dat dit niet meer weerlegd kon worden. Dit deed hij in de periode van 3 maanden die wettelijk vast liggen om na afloop van het moratorium de nieuwe situatie in contracten te vatten. Hierdoor hebben zij de soevereine vlag van Amerika kunnen claimen en alle bevoegdheden naar zich toe kunnen trekken. Deze vlag is nu de communication flag  voor de correct structure syntax communication parse grammar language. Het is moeilijk te begrijpen dat zoiets als het overnemen van alle leidende contracten wereldwijd mogelijk is, maar bedenk dat alle handelingen tussen entiteiten (personen, corporaties en Staten) vastliggen in contracten die : Russell toen in bezit kreeg. Zo krachtig is deze quantum grammar wanneer toegepast voor het schrijven van contracten!

: Russell is Global Postmaster General over de UPU en Chief Judge over het Hooggerechtshof in Amerika.

Bewijs:

Zie website www.lastmanstanding.com

Feit:

Nederland en andere landen welke bevrijd zijn in 1945 door de Amerikanen staan onder Amerikaans bewind; ‘spoil of war (oorlogsbuit).

Stelling:

Amerikaanse wetgeving in Nederland superieur aan nationale en Europese wetgeving.

Bewijs:

Geen door Prins Bernhard ondertekend vredesverdrag namens Koningin Wilhelmina. Doordat het kabinet en het Koningshuis uit Nederland zijn gevlucht in 1940 hebben zij hiermee hun bevoegdheid opgegeven. Na hun terugkomst in 1945 hebben zij zonder volksstemming te houden hun oude rol weer opgeëist zonder daartoe bevoegd te zijn. Alle kabinetten zijn sinds 1945 illegaal en alle handelingen welke onder hun ongerechtigde leiding zijn gedaan, zijn hiermee rechtsongeldig.

 

Feit: Executive order Trump in 2018, waarin hij strafrechtelijke overtredingen van Staten jegens burgers internationaal strafbaar heeft gesteld.

Stelling;

De President heeft bevoegdheid om internationaal op te treden tegen misdaden van Staten.

Bewijs:

Executive order 2018

 

Feit:

Het woord van de Paus als Vicaris (Plaatsvervanger van Jezus Christus) voor de hele wereld wordt internationaal erkend door de Staten van de wereld. Dit staat los van wat individuele discipelen van Yeshua Ha’Mashiach hiervan vinden!

Stelling:

Het Vaticaan in de persoon van Paus Franciscus heeft middels een brief onder Motu Proprio (op persoonlijke titel vanuit de bevoegdheid van zijn Ambt) verklaard dat als een persoon verklaart een Levende Man of Vrouw te zijn, dan moet de daartoe bevoegde ambtenaar dit honoreren op straffe van ontslag en bestraffing.

Bewijs:

Kopie van deze brief van 11 juli 2013 onder Motu Proprio.

 

Feit:

De begrippen mens, persoon, burger en rechtspersoon worden door elkaar gebruikt teneinde te misleiden en verwarring te zaaien. Door de geschiedenis heen zien wij grote verschillen tussen een oudere druk versus een nieuwere druk van woordenboeken. De betekenis van woorden zijn in de loop der tijd steeds verder uitgehold.

Stelling:

Een mens is een bezield biologisch, intelligent organisme, biologisch opgebouwd uit specifieke cellen, elk uitgerust voor een bepaalde taak. Cellen zijn weer opgebouwd uit bacteriën, proteïnen, exosomen en genetisch materiaal (RNA en DNA). Alle cellen werken samen in een harmonische symphonie van electro-magnetische velden die de cellen tot leven brengen, waarmee het organisme waartoe deze behoren is opgebouwd.

Een persoon is een mens in een bepaalde rol of functie met een bijbehorende taak die in deze hoedanigheid een onderliggend contract uitvoert. Om de overgang van mens naar persoon qua definitie te vergemakkelijken werd de term natuurlijke persoon ingevoerd als tussenvorm. Uiteindelijk werd ook de persoon gehacked en verder gereduceerd tot rechtspersoon; in de volksmond legale fictie.

Een burger is een mens met rechten en plichten. De rechten zijn burgerrechten zoals beschreven in het Burgerlijk wetboek, waarbij de belangrijkste zijn dat deze rechten onvervreembaar zijn, dat dwang niet is toegestaan en dat wij bevoegd zijn tot het opmaken en verbreken van contracten (helder, transparant en ten voordeel strekkend voor beide partijen zonder daarbuiten enige schade aan persoon of goed aan te richten).

De plichten welke bij een mens horen handelend als burger zijn dat u respectvol omgaat met uw medemens en dat u uw bijdrage levert aan de samenleving door arbeid te verrichten en met elkaar te voorzien in de noden van uzelf en uw naaste.

Bewijs:

Van Dale dictionary 1898:

Person m. And v. (… sons), (owner) the mask of a stage actor; (on expansion) role of a star player; the personality proposed by him: this piece consists of 5 people; who plays the main character?

Van Dale dictionary 2020:

per·son (the; m,f; plural: persons) 1individual, man: it costs three Euro per person; me the person; in person self; 2(legal) human being or organization with rights and obligations: there are natural persons (human beings) and legal persons (organizations).

In legal terms according to: www.amsadvocaten.nl/woordenboek

Legal Person: the Civil Code doesn’t have a common definition of legal person.

A legal person is, according to Property Law, equal to a Natural Person, unless the law proves the contrary.

A natural person is someone, a man or a woman of flesh and blood, who has rights and obligations. A natural person is the legal counterpart of a legal person. This refers to a figure/fiction created by law, such as the foundation or partnership.

Living Man or Woman – Suzerain, Overlord in Christ in the image and likeness of the Almighty Creator (Gen. 1,2; 2Cor. 3:18; Rom. 13,14

Feit:

Een burger optredend als ambtenaar in ambt en in contract met de burger, in naam van de Kroon benadert zijn medeburger niet als burger, maar als rechtspersoon ofwel legale fictie. Hierbij worden contracten onder dwang afgesloten (Zorgverzekering) of verondersteld, onderhands aanwezig te zijn, maar nooit geopenbaard (Belastingdienst).

Stelling:

De zorgverzekeraar dwingt door u als mens buiten spel te zetten door u te laten denken niets meer dan een fictie, fantasie, te zijn die kan worden gedwongen in juridische zin (legaal) een contract aan te gaan. De belastingdienst kan u belasten (opleggen van een last als een lastdier) door ongebreidelde heffingen op u te leggen onder dwang, nadat u aangifte (voor het verdienen van uw dagelijks brood in het zweet des aanschijns moet u aangifte doen bij de Staat, belastingdienst, alsof u een misdaad hebt begaan, waarvoor u vervolgd, belast, moet worden).

Bewijs:

Na uw geboorte hebben uw ouders aangifte!? gedaan bij de Gemeente, waarbij er een geboortebewijs is opgemaakt zijnde een soort van proces verbaal met uw naam zoals deze u door uw ouders is gegeven met de schrijfwijze zoals u deze normaliter gebruikt. Vervolgens is er onderhands, administratief een akte opgemaakt op uw nageboorte, placenta, legale fictie met uw NAAM in hoofdletters of een afgeleidde daarvan. Deze akte is opgemaakt door een notaris, waarna de akte op uw geboortebewijs door de Staat is verkocht aan de Nederlandse Bank tegen een financiële tegenwaarde. Deze ‘schuld’ welke u op deze wijze aan het begin van uw leven wordt opgelegd, wordt u terug te betalen met uw belastingafdracht van 80-90% van uw inkomsten over uw gehele werkbare latere leven.

De akte wordt in een Trust-fonds (Cestui Que Vie akte) ondergebracht bij Pels-Rijcken Notarissen in Den Haag. ‘Pels’ is toevallig een andere naam voor ‘huid’ wat weer toevallig verwijst naar het bekende spreekwoordelijk gezegde ‘je huid duur verkopen’. Helemaal toevallig is het feit dat het notariskantoor grenst aan de woon/winkeltoren ‘Babylon’ (Openbaringen 18). Uw lichaam en daarmee uw mens-zijn wordt verhandeld als een handelsgoed wat uitdrukkelijk verboden is in de Bijbel (Exodus 21:16). Na 7 jaar als u zich niet levend hebt verklaard, wordt de Trust actief en kan opgedeeld in aandelen (Wendell Insurances, Bridgeton NJ) worden verhandeld op de internationale beurzen (NY Stock Exchange). De oorspronkelijke waarde van de Trust, ongeveer €600.000,-, groeit tot een onuitspreekbaar getal door institutionele beleggingen (met voorkennis en/of door beursmanipulatie) gedurende uw leven en loopt ook na uw dood nog 70 jaar door.

 

Feit:

De Koning zweert een eed voor de Kroon in de Naam en bekrachtigt deze met de woorden: zo helpe mij God Almachtig. De Koning wordt ingehuldigd naar oud Romeins gebruik door de Paus als Plaatsvervanger van Jezus Christus, vanuit de traditie van Petrus als Hoeksteen van de ‘Kerk’.

Stelling:

Door het verhandelen van ons lichaam in slavernij zijn wij horigen/onderdanen/lijfeigenen/slaven van de Koning die onder ede staat. De Koning handelt met gedelegeerde Soevereiniteit van de Paus als Plaatsvervanger van God en doet zich hiermee voor als een god ten opzichte van zijn onderdanen. Gehoorzaamheid eisen van mensen, in contract met de goden vanuit gedelegeerde soevereiniteit als van een dwingende godheid, die zich boven de mensen stelt, kan niets anders zijn dan afgoderij en is tevens strijdig met artikel 1 GW (gelijkheid) en artikel 6 GW (vrijheid van godsdienst).

Yahushua is ‘Host of Hosts, Lord of Lords and King of Kings’ en de Koning van de gehele aarde. Aanbidding van elke andere God dan Hij is afgoderij: 1ste Gebod van de Wet van Mozes en het Gebod van Yeshua (Mat. 22:34-40).

Bewijs:

Volgens Exodus 21:5 was levenslange knechting verboden, tenzij die vrijwillig plaatsvond. Joden (Hebreeën) mochten echter niet in slavernij worden gehouden; wel als dienstknecht/dienstmaagd als een soort van contractuele arbeidsrelatie met kost en inwoning. Slaven houden van andere volkeren die krijgsgevangen waren gemaakt, mocht weer wel (Leviticus 25), maar ook deze konden worden vrijgekocht. Levenslange slavernij kwam dus niet voor en voor de gelovigen, Hebreeën, als gidsvolk van YHWH, al helemaal niet.

Conclusie: als wij een levende relatie hebben met YHWH via de Bemiddelaar Yehushua Ha’Mashiach dan zijn wij ingevoegd als een Hebreeër in het Heilige Volk als een wilde wijnrank geënt op een gecultiveerde wijnstok (Joh.15). De niet-gelovigen, als dode, legale fictie met hun stilzwijgende toestemming (tacit acquiescence) kunnen legaal (=niet volgens de Wet van YHWH) als handelsgoed worden behandeld. Dit is niet netjes, maar wordt niet direct bestraft. Later, als de Dag van de Heere komt, zal er alsnog afrekening plaatsvinden onder de ongelovigen en de onderdrukkers.

 

Feit:

Hoge ambtenaren, zoals die van de Belastingdienst met gedelegeerde bevoegdheid van het Ministerie van Financiën, staan onder contract met de goden, zoals uitgelegd in bovenstaande stelling. Uit hoofde van hun positie binnen een Geheim Genootschap zoals bv. de Vrijmetselarij, houden zij zich bezig met criminele activiteiten zoals illegale wapenhandel, steunen van terroristische organisaties, runnen van pedofiele netwerken inclusief deelname rituele kindbloedoffers en het onderhouden van dubbele boekhoudingen met verduistering van belastinggelden op enorme schaal als gevolg.

Het ritueel offeren van kinderen, het drinken van het bloed en het eten van het vlees is een eerbetoon aan Molech, hun god, die continu offers eist in ruil voor privileges zoals invloed, macht, ongelimiteerd toegang tot vermogen, drugs (andrenochroom, cocaïne etc) en sex.

Stelling:

De misdaden die worden gepleegd vallen onder een door hen zelf bevoegd verklaarde autoriteit (power of attorney). Dit werkt als volgt: een hoge ambtenaar geeft als opdrachtgever (Principal) een gedelegeerde bevoegdheid af aan een private partij om burgers (geen mensen) o.b.v. hun geboorteverklaring aan te merken als rechtspersoon (legale fictie, stroman) met een onderliggend, onbekend, niet-ondertekend en niet-geopenbaard contract dat burgers zou verplichten schulden of betalingsverplichtingen te voldoen.

Deze bevoegdheden die de Principals zichzelf hebben toegeëigend, zijn afgedekt vanuit wet en hun functioneren als notaris of advocaat met een BAR (Brittish Accredited Register) lidmaatschap. Voor lidmaatschap moet een eed worden afgelegd namelijk dat waarheid en feiten geen rol spelen bij hun functioneren in hun rol met deze bevoegdheden.

Het BAR-lidmaatschap is altijd in combinatie met een lidmaatschap bij één van de 300 Geheime Genootschappen, zoals bijvoorbeeld de Vrijmetselarij. Dit Genootschap is openbaar tot aan een bepaalde graad, daarna wordt het lidmaatschap omgezet in een geheim verbond waar ook weer een eed en inwijdingsritueel aan verbonden is ten overstaan van hun afgod Lucifer (=Satan, Baäl ).

Op deze manier is de mens met zijn burgerrechten geheel buiten spel gezet en niet meer dan een contract dat zonder enige beperking en zonder enige verantwoording schuldig te zijn, kan worden uitgenut.

Bewijs:

 

 

Feit:

De pcr-test is de primaire tool om het aantal COVID-19 besmettingen vast te stellen. Het aantal besmettingen wordt vervolgens ingezet om de samenleving steeds verder af te sluiten. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat deze benadering het aantal besmettingen zal doen afnemen.

Stelling:

De pcr-test toont de aanwezigheid aan van genetisch materiaal van (vroegere) griepinfecties en vaccinaties. Wat wordt gemeten zijn zgn. ‘virussen’ wat feitelijk exosomen zijn; normale componenten van de menselijke cel welke een alarmfunctie hebben naar de omliggende cellen en worden aangemaakt om beschadigde cellen op te ruimen (apoptose). Er zijn oneindig veel exosomen in een menselijk lichaam.

Door uitvoering van de pcr-test wordt de bloed-hersenbarrière beschadigd, waardoor gevaar van infectie sterk toeneemt en het immuunsysteem wordt verzwakt. In het oude Egypte werd de beschadiging van deze barrière opzettelijk toegepast op slaven als straf. Echte epidemieën worden altijd veroorzaakt door een bacteriologische infecties (Spaanse griep, polio) welke op hun beurt altijd weer worden getriggerd door een vaccinatie of in geval van Sars/Covid een invasieve test zoals de pcr-test. Verder wordt de concentratie proteïenen (enzymen/eiwitmoleculen/lange ketens van aminozuren) gemeten welke een normaal bestanddeel zijn van de menselijke cel. De concentraties van deze proteïnen worden bij het verwerken van de testresultaten sterk verhoogd om nog enige indruk te kunnen geven van wat men vervolgens ‘besmetting’ noemt. Deze stoffen zijn een overblijfsel is van een eerdere griep of vaccinatie zonder hierbij specifiek Covid-19 te kunnen identificeren. Er mogen dus in het geheel geen conclusies verbonden worden aan pcr-test uitslagen, integendeel zij zijn schadelijk voor de gezondheid (aanbrengen van nanobots; vaccinatie; beschadiging hersen-bloedbarrière).

Bewijs:

Feit:

De wetenschap rond ziekteverwekkende virussen is voor het eerst in kaart gebracht door Louis Pasteur en later verder ontwikkeld door de farmaceutische industrie.

Stelling:

De ontdekking van Pasteur is gebaseerd op discutabel en onwetenschappelijk onderzoek, waarbij hij zijn onderzoeksresultaten modelleerde naar zijn geprefereerde uitkomsten.

Ook schaarde hij virussen, wat feitelijk exosomen zijn, onder het kopje ‘germs’, ziektekiemen, waar bacteriën en schimmels wel terecht onder geschaard worden.

Bewijs:

De Princeton Professor Gerald L. Geison, een vooraanstaand Pasteur kenner die research heeft gedaan naar de onderzoeksmethoden van Pasteur in een artikel in de Washington Post van 23 Februari 1993 geschreven door Christine Russell, meldde, dat de wetenschappelijke onderbouwing van Pasteurs werk ontbreekt en dat hij feitelijk een fraudeur was.

Zie ook de ‘inner milieu’ theorie van Antoine Bechamp, Claude Bernard met ‘le microbe n’est rien, le terrain c’est tout’ en Guenther Enderlein met zijn ‘pleomorphism’ theorie. Allen stellen zij dat het ‘milieu’ buiten de geïnfecteerde cel de belangrijkste factor is bij het al of niet ziek worden van een lichaam. Zie: https://www.youtube.com/watch?t=100&v=eQLjqne2CEU&feature=youtu.be

 

Feit:

Volgens de algemeen aanvaardde Gouden Standaard van Robert Koch moet een ziekteverwekker eerst worden geïsoleerd, daarna op kweek gezet en ingebracht worden in een organisme om vast te stellen of dit tot een infectie leidt. Afsluitend moet dit in een reproduceerbare test met controlegroep een aantal keer worden herhaald.

 

Stelling:

Het virus is nooit geïsoleerd geweest en dus nooit vastgesteld. Het vaccin is nu geënt op een niet-vastgesteld/niet-bestaand virus.

Een virus kan ook niet worden geïsoleerd, want dit is een eiwit molecuul dat alleen binnen een celstructuur kan worden bekeken om eigenschappen vast te kunnen stellen.

Virussen bestaan feitelijk niet. Wij hebben het over exosomen, zoals beschreven in voorgaande stelling.

Je kunt geen virus laten groeien zonder celkweek, het kan niet repliceren zonder het celorganisme, maar je kunt het virus herstellen vanuit zijn genoom. Wel kun je sporen van een vroegere besmetting wat tot een infectie leidde, later nog terugvinden in DNA wat nog latent aanwezig blijft in het lichaam. Hier wordt de pcr-test voor ingezet welke helemaal niet geschikt is om symptomen van een infectie (bacteriologisch!!!) te kunnen vaststellen, maar slechts sporen kan aantonen van een willekeurige virusstam. De uitslag van de pcr-test laat een residu van een overwonnen bacteriële infectie zien welke griepachtige verschijnselen (of vaccinatie in het verleden) geeft die reeds was overwonnen door het immuunsysteem.

Bewijs:

Hoewel een replicatie-competent virus 3 weken na het begin van de symptomen niet werd geïsoleerd, kunnen bij herstelde patiënten SARS-CoV-2-RNA worden gedetecteerd in hun monsters van de bovenste luchtwegen tot 12 weken (Korea CDC, 2020; Li et al., 2020; Xiao et al, 2020). Bij onderzoek van 285 “persistent positieve” personen, waaronder 126 personen die terugkerende symptomen hadden ontwikkeld, werden geen secundaire infecties gevonden bij 790 contacten die te wijten waren aan contact met deze casuspatiënten. Pogingen om replicatie-competent virus te isoleren van 108 van deze casuspatiënten waren niet succesvol (Korea CDC, 2020).

Feit:

Er is onrust onder de gehele mensheid aangaande een virus dat wereldwijd verspreid is op een schaal dat het voldoet aan de definitie van een pandemie. Het besmettingsrisico is ingeschat als zeer hoog tot aan code rood toe wat zou leiden tot vele zieken, overvolle IC’s en vele doden.

Als gevolg hiervan zijn er strenge lockdown maatregelen getroffen met verplichte mondkapjes en social distancing.

Stelling:

Door enorme manipulatie op elk trede van het proces dat leidt tot de cijfers die de definitie van de pandemie zouden rechtvaardigen, zijn de cijfers zodanig opgeklopt dat deze voldoen aan de criteria van de definitie.

Bewijs: