Algemene Voorwaarden

           :Plain-Simple English and Dutch-Language

                                                                           &: Plain-Simple-Counting-Systems:

                                                                              TERMS & CONDITIONS NOTICE

             NOTICE TO AGENT IS NOTICE TO PRINCIPAL AND NOTICE TO PRINCIPAL IS NOTICE TO AGENT 

                                                  

                                                     Implied Rights of dealing with Living Men/Women as if it were

                                                    a Legal Fiction under Name Fraud is hereby Removed & Denied

 

                                      Notice is hereby given encompassing all State Government Public Servant/s Employee/s or Agent/s that all rights of dealing with

                              Living Men/Women as if it were a Legal Fiction under Name Fraud are removed & denied without express consent or written permission.

Hierbij verklaar ik dat ik mijn legale, dode fictie de hoedanigheid heb gegeven die het behoort te hebben, namelijk een bevoegdheid om contracten af te sluiten of te verbreken. Door fraude en valsheid in geschriften heeft de Rijksoverheid alle Nederlanders gereduceerd tot een Natuurlijke Persoon, ofwel Rechtspersoon of legale fictie. Wij hebben recht op erkenning van onze Rechtspersoon (artikel 7 UVRM); dit is een mensenrecht. Wij zijn echter geen Rechtspersoon, een dode, legale fictie (lijfeigene van de Staat), maar een Levende Man of Vrouw met de bevoegdheid rechtshandelingen te plegen t.a.v. contracten.

De reden dat de Staat totale controle over u kan uitoefenen, is dat u dit nooit hebt ge-claimed. U hebt immers nooit aangegeven dat de corrupte veronderstelling van de Rijksoverheid van wie u werkelijk bent, nooit hebt weerlegd. Dit heet ‘stilzwijgende toestemming’ (tacit acquiescence) dat u als lijfeigene wordt behandeld en als legale fictie beslist geen rechten hebt.

[“Als u niet weet wie u bent dan bent u een gevaar voor uzelf en uw medemens en is het goed dat de Staat zich over u bekommert om u tegen uzelf te beschermen“]. Het is heel natuurlijk om boosheid te ervaren als u zich van deze zwendel bewust wordt, maar vanuit negatieve emoties handelen kan uitsluitend schade opleveren. U zult de juiste juridische stappen moeten zetten om hieruit te komen en daar hoort ook verantwoordelijk gedrag bij. Zie voor verdere info betreffende de legale fictie het tabblad ‘TRUSTS’ op deze website!

Vanuit de autoriteit van de Global Postmaster General jurisdiction, Common Law Court en de Federal Postal Services Court bevestig ik dat ik een Levende Man ben onder contractnummer 3SRPKS478702639 dd. 13 aug. 2020. Update contract onder contractnummer 3SRPKS999772982 dd. 28 nov 2020. Ik ben persoonlijk aansprakelijk mij naar mijn volle vermogen als een verantwoordelijk Rentmeester te gedragen t.o.v. mijn medemensen en de aarde met al het leven dat erop, erin, erboven en eronder aanwezig is.

Ik heb vanuit mijn bevoegdheid als Rechtspersoon (dit is de dode, legale fictie ofwel een afspraak op papier zonder dat wij hierover door de Rijksoverheid in kennis zijn gesteld in de vorm van een contract, de Cestui Que Vie Act) een contract onder nummer 3SRPKS880310243, dd. 15 aug. 2020, afgesloten met de Levende Man die Ik Ben, waardoor de volledige bevoegdheid en alle rechten voortkomende uit rechtshandelingen gepleegd vanuit mijn Rechtspersoon uniek toebehoren aan mij als Levende Man. Alle andere voorwaarden welke in dit contract zijn opgenomen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend van toepassing ten bate van de contracthouders. Mijn NAAM in hoofdletters inclusief elke schrijfwijze hiervan afgeleid vallen nu onder copy-right© en trade mark™.

Er is hier sprake van een trust-vertrouwensrelatie tussen Trustee (ikzelf als Levende Man) en de Trust (NAAM/legale fictie/rechtspersoon/natuurlijke persoon), waarbij Ik als Levende Man de Trustee ben onder ‘legal title’ in mijn ‘representative capacity’ en als enige vertegenwoordiger, volledige bevoegd ben, aangaande de Trust (NAAM).

Hierbij verklaar ik tevens geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke eis, claim, schuld of tekort dan ook welke aan de Trust is, wordt of zal worden toegeschreven !!!  Ik ben als Levende Man uitsluitend gemachtigd te handelen ten bate van de Trust!

Vanuit het contract onder nummer 3SRPKS234347730 als student van :Russell-Jay: Gould en :David-wynn: Miller† Correct Syntax Grammar Technology geniet ik student-immuniteit wat betekent dat deze Technologie noch mijn toepassing hiervan niet kan worden afgerekend op een tekortkoming in mijn kennis op welk moment dan ook en dat ik alle gelegenheid heb om eventuele gaten in mijn kennis bij te werken, wanneer ook maar gewenst. Door aanschaf en bestudering van Miller’s syllabus mag ik mij tevens Postmaster Director (regisseur; manager) noemen van Miller’s Technology ‘under copy-right release’. Dit is de gift van : David-wynn: Miller en Russell-Jay: Gould aan de wereld, omdat deze technologie een quantum verandering teweeg heeft gebracht in onze dimensie van de werkelijkheid waarin wij leven. Deze technologie heeft alle contracten van de evil wereld-elite ongedaan gemaakt door aan te tonen met ‘correct syntax grammar’ dat het woordgebruik is gecorrumpeerd en daardoor ongeldig. Hierdoor heeft de mensheid de kans, door toepassing van deze Technologie, de totale reset van de maatschappij waar wij middenin zitten, tot een goed einde te brengen, ALS wij dit in grote getale oppakken. Dit gebeurt door de contracten opnieuw op te stellen m.b.v. Miller’s correct syntax grammar technology. NU is het moment dit te doen, voordat de New World Order elite dit voor ons gaat doen door gebruik te maken van onze stilzwijgende toestemming. 

De enige basis van de wet van de Schepping is: Gij zult een ander geen schade toebrengen, gij zult niet doden en gij zult niet stelen.

 

Attentie: Als beheerder van deze website beheer ik een database van alle mensen die zich bekend hebben gemaakt als Levende Man/Vrouw en tevens vallen onder de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven staat (lees in dit geval de Naam van deze Mens daar waar mijn Naam staat of naar mij verwezen wordt). Indien u wilt weten of een Mens, bij Naam genoemd, in deze database is opgenomen dan kunt u een verzoek indienen via het contactblad of email adres, als u schriftelijke toestemming kunt overleggen van diegene waarvan u wilt weten of deze in de database vermeld staat.   

 

Aanvulling Algemene Voorwaarden

 

De basis van het strafrecht is:

Gij zult niet doden, niet dwingen en niet stelen. Voor een formele aanklacht moet er dus minimaal een formele verdenking worden opgegeven van een strafbaar feit dat zou zijn gepleegd. Er moet dus iemand zijn die schade is toegebracht door mijn handelen. Toon aan op basis van geldige wetsartikelen! Regels, regelgeving, aktes, statuten, handvesten, aanwijzingen adviezen zijn geen wet op zichzelf, waarop gehandhaafd mag worden met staande houden, ID vragen, aanhouding en arrestatie.

De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn bepalingen opgenomen welke zijn overgenomen en zijn vervolgens in de universele rechten van de mens terecht gekomen die door alle weldenkende landen inclusief Nederland zijn ondertekend.

 

Vragen naar ID:

In geval er onrechtmatig om mijn identiteitsbewijs wordt gevraagd, dus zonder opgaaf van gepleegd strafrechtelijk feit en/of niet tonen van identiteitsbewijs/nummer van betreffende ambtenaar inclusief bureau/overheidsinstelling waar hij/zij aan verbonden is, of nog erger het vorderen zonder de hiervoor beschreven wettelijke voorschriften te volgen – ook weer zonder opgaaf van reden voor vordering – dan gaan betrokken ambtenaren met mij in contract, indien zij tot daadwerkelijk fysiek handelen jegens mij overgaan.

 

Mijn uitgangspositie:

De volgende stellingen zijn van toepassing in bovengenoemde situaties:

– Mijn algemene voorwaarden zijn doorlopend en volledig van toepassing! Elke ambtenaar die mij

   of de mijnen aanspreekt of aanschrijft dient zich hiervan op de hoogte te stellen alvorens contact

   met mij of de mijnen, te zoeken.

– Het is mijn recht bewijsmateriaal te vergaren bij vermoeden van het (willen gaan) plegen van

   strafbare feiten door ambtenaren in functie, opererend onder ede. Dit kan zijn met getuigen ofwel

   het maken van video opnamen met mobiele telefoon.

– Ik beantwoordt geen vragen.

– Ik geef geen toestemming voor welk handelen dan ook wat je jegens mij of mijn gezinsleden

en/of personen in mijn gezelschap wilt uitvoeren.

– Ik beroep mij op mijn/onze onvervreemdbare rechten, welke zijn aangeboren voortkomend uit de

natuurwetten. Dit zijn mensenrechten zoals vastgelegd in de GW en UVRM: recht op

levensmiddelen, menswaardig onderkomen, mogelijkheden te voorzien in eigen levensonderhoud,

recht op bezit, recht op grond, toegang tot deugdelijk onderwijs en feitenkennis, vrijheid,

veiligheid, vrij reizen, vrije toegang tot gerechtigheid via rechtspraak

en toegang tot (preventieve) gezondheidszorg naar keuze. De overheid is

verplicht volksgezondheid te bevorderen en te beschermen.

– Fundamenteel recht is bijvoorbeeld het recht op eigendom. Voor ondernemers valt daaronder ook

het recht hun eigendommen en talenten in te zetten om daarmee een boterham te verdienen.

– Ongeacht de uitslag van de verkiezingen, mogen ook daarna mensen hun godsdienst of

levensovertuiging belijden (artikel 6 GW) of mogen ze hun mening uiten zonder vooraf

toestemming te vragen aan de staat (artikel 7).

– De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn bepalingen opgenomen

welke zijn overgenomen en zijn vervolgens in de universele rechten van de mens terecht gekomen

die door alle weldenkende landen inclusief Nederland zijn ondertekend. Dit betekent onder meer

dat medische experimenten met mondkapjes, virus tests, vaccinaties niet zijn toegestaan.

 

Wie ben je en wat kom je doen:

Vragen waar de betrokken ambtenaren een antwoord op moeten geven, indien zij mij willen aanspreken:

1.) Ben je, op dit moment, in publieke uitoefening van jouw functie?

2.) Wat is jouw functie, wat zijn jouw bevoegdheden en kun je dit aantonen met een pasje?

3.) Heb jij een eed afgelegd voor uitoefening van jouw functie?

4.) Ben jij je ervan bewust dat het plegen van strafbare feiten in functie, onder ede, gevangenisstraf

oplevert voor de overtreder en dat jouw functie je dan geen bescherming meer biedt.

Ik eis dat ik ervan op de hoogte wordt gesteld door betreffende ambtenaren of ik wel of niet

verplicht ben mij te identificeren met een valselijk opgemaakt document als een paspoort of

rijbewijs. Zo ja, toon aan!

 

Contract voorwaarden:

 

Vragen naar ID:

In geval er onrechtmatig om mijn identiteitsbewijs wordt gevraagd, dus zonder opgaaf van gepleegd strafrechtelijk feit en/of niet tonen van identiteitsbewijs/nummer van betreffende ambtenaar inclusief bureau/overheidsinstelling waar hij/zij aan verbonden is, of nog erger het vorderen zonder de hiervoor beschreven wettelijke voorschriften te volgen – ook weer zonder opgaaf van reden voor vordering – dan gaan betrokken ambtenaren met mij in contract, indien zij tot daadwerkelijk fysiek handelen jegens mij overgaan.

 

Onrechtmatige eis een identiteitsbewijs te tonen en/of vorderen

Mijn tegenvoorwaarde is €100.000,- per ambtenaar die aanwezig is en hieraan meewerkt en telkens een verdubbeling van dit bedrag per bestuurslaag daarboven tot aan de burgemeester/CEO van de Gemeente waar dit contract geëffectueerd wordt.

 

Vastnemen/arresteren

Bij fysiek geweld €250.000,- per ambtenaar die geweld gebruikt tegen mijzelf of één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap. Dit is inclusief sleuren, slepen, verwurgen, slaan, schoppen, nek-, arm- of beenklem, opsluiting, ontzegging fysieke noden of welke vorm van dwang en/of geweld dan ook.

Voorts gaat u hierbij akkoord met een vergoeding van €250,- voor elk kwartier dat ik of de mensen/personen in mijn gezelschap in een gedwongen positie worden vastgehouden.

In geval mij of één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap belet wordt in het verzamelen van bewijsmateriaal, verwijdering, kwijtraken of vernieling hiervan dan gaat u ook op dit punt met mij en/of de mijnen in contract à raison van €5000,- per mens deel uitmakend van mijn gezin/gezelschap. Elke betrokken ambtenaar is persoonlijk verantwoordelijk. Indien ik en/of de mijnen geen bewijsmateriaal kunnen overleggen, om welke reden dan ook, dan geldt deze vergoeding alsnog bij elke onrechtmatige daad door ambtenaren gepleegd. Deze vergoeding dient betaald te worden per betrokken ambtenaar aan mij en/of leden van mijn gezin/gezelschap. Indien de betrokken ambtenaren onbekend zijn gebleven dan wel gemaskerd en dus onherkenbaar zijn dan is de burgemeester van de gemeente waar strafb(a)ar(e) feit(en) is/zijn  gepleegd persoonlijk verantwoordelijk wegens onzorgvuldige instructie met het plegen van terreurdaden door zijn/haar ambtenaren tot gevolg.  Deze burgemeester gaat hiermee op persoonlijke titel met mij in contract onder mijn tegen voorwaarde voor een bedrag van €20.000,-

 

De Officier van justitie/geneesheer directeur moet zich direct bij aankomst van mijzelf, één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap bij politiebureau/GGZ bekend maken met naam, functie, hoedanigheid en formulering van de formele aanklacht. Indien hij/zij in gebreke blijft en na 15 minuten na mijn/onze aankomst mij/ons nog geen volledig antwoord heeft verschaft, gaat betrokken Officier van Justitie/geneesheer directeur in contract met mij/ons met als mijn/onze tegen voorwaarde een vergoeding van €5000,-, waarvoor ik deze persoon persoonlijk aansprakelijk stel.

Deze eis blijft gehandhaafd, indien aangewezen ambtenaar geen formele aanklacht weet neer te leggen en dat de arrestatie blijkbaar een daad van terreur was. Bij vaststelling van de formele aanklacht door Justitie dient betrokken ambtenaar zich te identificeren met volledige naam, functie, bevoegdheid (pasje) en hoedanigheid, juridisch district en juridificering van het geveinsde strafbare feit. Voorts dient hij/zij te verklaren dat hij/zij volstrekt onpartijdig handelt en te vertrouwen is.

 

 

Schending privacy gegevens

Ontfutselen/innemen van mobiele telefoons is een zeer ernstige privacy schending waar ik een schadevergoeding voor eis van €800.000,-  Indien blijkt dat de telefoon is doorzocht of bestanden/video’s of anderszins bewijsmateriaal is verwijderd, dan is dit een schending van de privacy van alle contacten op de betreffende telefoon. Per contactpersoon die op de betreffende telefoon voorkomt, eis ik een vergoeding wegens zeer ernstige privacy schending, aan elk van deze contactpersonen voor een bedrag van €800.000,-

De eigenaar van de betreffende mobiele telefoon bepaalt of er op de mobiele telefoon is ingebroken en hoeveel contactpersonen er in hun privacy zijn geschaad. De betrokken ambtenaren gaan hiermee akkoord op het moment dat de mobiele telefoon ontfutselen/innemen.

Aanleveren van feitelijk dan wel verondersteld bewijs om het tegendeel aan te tonen, is vanaf moment van innemen/ontfutselen geen optie meer.

 

Medische facturen en smartegeld

Indien er sprake is van een medische rekening wegens aan mij, of aan de mensen en/of personen in mijn gezelschap dan wel mijn gezinsleden, toegebracht letsel, dan stel ik de voorgenoemde burgemeester persoonlijk aansprakelijk en zal deze rekening rechtstreeks naar hem/haar worden verzonden en binnen de daarvoor geldende termijn moeten worden voldaan.

 

Dit geldt tevens voor blijvend letsel waar ik voorgenoemde burgemeester bijkomend, ook weer persoonlijk, aansprakelijk voor stel voor een bedrag van €1000.000,- aan smartengeld, per persoon, die blijvend letsel en/of trauma heeft opgelopen.