De vrijheid om zelf keuzes te maken in alle beslissingsmomenten die wij in het leven tegenkomen, wordt steeds verder beknot en overgenomen door de staat. Dit lijkt in sommige gevallen goed verdedigbaar, maar als dit te ver wordt doorgevoerd en de burger geen keuze vrijheid meer gelaten wordt en alles wordt voorgeschreven op straffe van een stortvloed aan sancties in elk domein van het leven, dan ontspoort de samenleving.

Als wij alle beslissingsbevoegdheid, en daarmee onze vrije wil, vrijwillig weggeven in de veronderstelling dat ‘vadertje staat wel weet wat goed voor ons is’ dan geven wij daarmee al onze rechten weg en verliezen wij tevens onze stem. De uitdagingen in het leven zorgen er juist voor dat wij groeien in kennis, bewustzijn en vermogen de juiste beslissingen te nemen in ons leven die onszelf en de medemens ten goede komen en weerbaar te zijn om zodoende onder alle omstandigheden naar behoren te kunnen functioneren.

De beslissingsbevoegdheid van de staat behoort slechts een beperkt aantal taken te omvatten en daar dan ook nog eens zo mogelijk een keuze in te laten om dit collectief te doen dan wel zelf te organiseren. De gehele samenleving dwingen bepaalde zaken verplicht collectief te doen zonder hier directe inspraak in te hebben, zal leiden tot een bundeling van macht en invloed wat bepaalde mensen zal aantrekken en uiteindelijk beslist tot corruptie en vervolgens totale controle zal leiden. Dit zien wij vooral bij de Belastingdienst die geen enkele verantwoording wenst af te leggen hoe het geld weer terug stroomt in de samenleving. De toezichthouder, de Algemene Rekenkamer, geeft aan dat zij van 70% van de belastinginkomsten niet kunnen nagaan hoe dit wordt besteed!!! Dit is verduistering op een enorme schaal en dit al decennia lang!

Onderstaand artikel in Elsevier over de President van de Algemene Rekenkamer spreekt in dit opzicht boekdelen, waarbij er ook geen rekenschap wordt afgelegd over de besteding van ons belastinggeld en waarvan 70% gewoon verdwijnt, wordt verduisterd:

https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/publicaties/2017/01/07/artikel-elsevier-krijgt-u-waar-voor-uw-belastinggeld/arno_visser_elsevier+7+jan+2017.pdf

Quote: ‘No taxation without representation’.

In dit geval gaat het natuurlijk veel verder dan verduistering, omdat het grootste deel van de Nederlandse bevolking in grote financiële nood is komen te verkeren en de economie ontwricht is geraakt. Dit heeft dermate desastreuze gevolgen dat hier over staatsondermijnende activiteiten kan worden gesproken.

Waar gaan al deze miljarden naar toe? Hier komen wij later nog op terug!

Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut!

Wij zien dat de overheidsdiensten, vooral de belastingdienst, op zo’n wijze zijn georganiseerd dat de burger geen enkele stem meer heeft en alle bezwaar- en beroepsprocedures leiden tot niets. Deze procedures zijn bedoeld om de burger te horen en het idee te geven dat er dan ook geluisterd wordt en de betreffende ambtenaar ook beslissingsbevoegdheid heeft om een gepaste beslissing te nemen die de burger helpt. Helaas vallen deze procedures altijd onder bestuursrecht wat volledig in strijd is met de constitutie en daarmee een flagrante schending is van de wet en uw burger- en mensen rechten.

Deze website, burgerrechtsherstel, is bedoeld om u als burger weer terug te zetten in uw waardigheid als mens door u de kennis, gereedschappen en inzichten te geven om uzelf vrij te zetten van verdrukking.