Euro Failliet

Euro Failliet

Het fiat-geldsysteem

Het ontstaan van ‘schulden’

Waar komt dit fenomeen van ‘schulden/leningen’ dat velen in zijn greep heeft nu eigenlijk vandaan? Is het een verklaarbaar gegeven dat de economie een opeenvolging is van depressies en oplevingen of zijn er andere triggers die dit veroorzaken? 

Feitelijk zijn ‘schulden’ helemaal geen schulden, omdat het geldsysteem in 1933 is opgehouden te bestaan door de confiscatie van de goudvoorraad door particuliere families die de geldsystemen in eigendom hebben wegens het faillissement van de Staten in het verleden, meestal door het voeren van dure oorlogen om hun persoonlijke macht te vestigen. Hiervoor zijn de huidige valuta in de plaats gekomen welke slechts de waarde hebben van het papier waar het op gedrukt is. Feitelijk is dit een krediet wat wij in bruikleen hebben gekregen om de economie nog enigszins draaiende te houden.

Tijdens de parlementaire bouwfraude enquête (2002-2003) spraken sommige politici over ‘Mickey Mouse-geld‘, ‘Monopolygeld‘ of ‘pepernoten’. Dit geeft duidelijk aan dat het besef van waarde die geld zou vertegenwoordigen praktisch geheel verdwenen is, omdat de hoofdrolspelers zich terdege bewust zijn van de zwendel welke gaande is. Dit is echter zo groot geworden dat niemand zijn handen hier nog aan durft te branden. Geen oplossing vinden, staat echter gelijk aan totale vernietiging, dus er zal gewerkt moeten worden aan een transitie naar een nieuw, maar rechtvaardig waarde systeem.

Toch is het zo dat het Euro fiat-geldsysteem wel bruikbaar is, omdat de mensen nooit geïnformeerd zijn over deze transitie van de geldsystemen en de achtergronden hiervan en het daarom een soort van geldelijke waarde vertegenwoordigt van de totale economische waarde van een land. Echter is dit systeem zodanig opgezet dat het door de bewust ingebouwde schuldenmechanismen altijd maar een beperkte levenscyclus heeft.

Daar tegenover staat dat onze geboortecertificaten een forse waarde vertegenwoordigen (zie pagina ‘Trusts’) welke aangesproken kunnen worden middels de virtuele juridische entiteit/legal fiction/persona/rechtspersoon, die deze vertegenwoordigt en waarvoor wij als beheerder/executeur handelingen kunnen verrichten als gevolmachtigde van deze virtuele juridische entiteit, zijnde de Beheerder (of ‘schuldenaar’???), zoals betalingen aan banken en overheidsinstellingen. Deze mogelijk ligt echter nog niet direct binnen ons bereik, omdat het beheer ons ontnomen is.

 

 

De enorme geldontwaarding komt door een aantal mechanismen zoals:

1.) geldcreatie uit het niets door particuliere organisaties (Centrale Banken en Federal Reserve in de USA) bij het uitgeven van leningen;

2.) ‘fractional-reserve banking’  (slechts circa 10% of minder liquide middelen in kas van de totale uitstaande geldlening aan klanten, waardoor banken, overheden, bedrijven en burgers alle ‘by design’ in een continue schuldsituatie verkeren: meervoudige belasting van de uitstaande geldvoorraad, waardoor vermindering vertrouwen en daardoor geldontwaarding);

3.) rente op rente heffing (geld voor leningen wordt uit het niets geschapen; geld voor uitstaande rentes echter niet, waardoor de geldvoorraad wordt afgeroomd, er minder geld in omloop is, de geldcirculatie vertraagt en de economie in het slob raakt); in de Middeleeuwen was renteheffing verboden en werd zwaar bestraft wegens het ontwrichtende effect op schuldenaars;

4.) quantitive easing (bijprinten van geld om de economie weer te stimuleren, waardoor geldontwaarding, ongeveer 50% in één generatie).

 

Geplande ineenstorting van het systeem

Wij zijn momenteel aanbeland in de laatste dagen van de (petro)dollar, de euro en de meeste andere valuta. De schuldenlast is zo groot dat ‘quantitive easing’ – geld creatie uit het niets, wat een enorme geldontwaarding betekent en dus legale diefstal is – gewoon niets meer oplevert en landen en banken (waaronder de gigant Deutz Bank) al langere tijd staan te wankelen en waarvoor geen cure meer is. Het systeem is aan het eind van zijn geplande cyclus met als doel een ieder – staten, bedrijven, instellingen en burgers – in een schuldenpositie te drukken en de complete samenleving over te nemen, te domineren en te onderdrukken.

 

Omdat de fondsen voor de leningen die banken uitzetten feitelijk komen van veronderstelde spaartegoeden die de klanten hebben staan bij de banken, welke worden omgezet in een promesse – welke vervolgens kan worden verhandeld op internationale beurzen – om als lening wordt uitbetaald naar wellicht dezelfde klant als degene die de spaartegoeden heeft bij deze bank, vindt er feitelijk een uitwisseling plaats van één en dezelfde waarde. Daarna moet deze klant dit bedrag nogmaals terugbetalen aan de bank alleen dan nu met rente op rente, waardoor dit bedrag afhankelijk van de looptijd wellicht meerdere malen moet worden betaald.

Het wordt nog erger als wij bedenken dat de banken dit geld niet of nauwelijks in kas hebben door de handelswijze van ‘fractional banking’.  Het gevolg van dit totaal frauduleuze financiële systeem is dat er een enorme geldontwaarding plaatsvindt, de economie wordt afgeroomd qua liquide middelen en vervolgens langzaamaan tot stilstand komt. Tegelijkertijd wordt de illusie gepropageerd in alle mainstream nieuwsuitingen dat de economie steeds weer opkrabbelt en dat de banken en politici alles onder controle hebben, maar waarbij de cijfers totaal worden gemanipuleerd.

Hoe dit gebeurt is weer een apart verhaal waar ik nu niet in detail op in zal gaan. Wat de beurzen betreft  heeft dit nochtans te maken met robots die handelen op de beurzen welke werken met kunstmatige intelligentie (AI) en zeer geavanceerde programmatuur om de beurzen te manipuleren, wat geheel los staat van bedrijfsresultaten en waar de argeloze belegger geenszins tegenop gewassen is.

Ons financiële euro systeem is zoals gezegd aan het eind van zijn geplande cyclus en zal binnen zeer afzienbare tijd worden overgezet naar een nieuw ‘cashless’ betaalsysteem, waarbij de burger van zijn laatste restje bezit zal worden beroofd.         

 

Op zoek naar een oplossing

Wij kunnen allerlei argumenten aanvoeren om aan te geven dat contracten voor leningen (consumptief en hypotheken) niet op de naam staat van de soevereine mens, een unieke schepping van de Schepper, maar op naam staat van een virtuele juridische entiteit welke zonder ons medeweten of instemming aan ons gekoppeld zijn en daardoor ongeldig.

Het probleem daarmee is dat wij ons dan zouden moeten begeven in de woordmagie en de manipulatie van definities door allerlei occulte, hogere orde instanties die ongerechtigheid bedrijven.

Dit is een vrij heilloze weg, omdat wij ons eigenlijk niet willen inlaten met legale magiërs (overheden; rechterlijke macht) die dit soort spelletjes spelen in opdracht van deze instanties. De werkelijkheid echter is dat wij momenteel aan alle kanten verwikkeld zijn in de manipulaties van dit kwaadaardige systeem onder leiding van het Freemason’s Wakend Oog aan de top van de machtspiramide, Lucifer, om al het leven te corrumperen en te vernietigen (1Joh.5:19 en Joh.10:10).  

Om ons los te kunnen maken van dit corrupte, wereldse systeem moeten wij dit stap voor stap doen en de eerste stap is om kennis te verkrijgen en ons vervolgens te bevrijden van deze zogenaamde schulden.

Hier zijn meerdere opties voor beschikbaar. Ik noem hier enkele van, maar er zijn er meer. Het gaat erom de meest geschikte vorm te kiezen met een werkbare procedure en tegen aanvaardbare kosten.

  • De Citizen Multinational LCC is hiervoor verreweg de grootste belofte op een rechtvaardig waarde systeem. De CMN-bank werkt met de boekhoudkundige registratie van menskapitaal, uitgedrukt in kK (kosteloos Kapitaal). Zie hiervoor de website https://www.cmn-lcc-international.com/
  • Promessory note (promesse) opstellen middels een tender procedure met een notaris. Dit is een methode waarbij er een waardepapier wordt opgesteld volgens hetzelfde idee als het huidige geldsysteem wat feitelijk zijn waarde ontleent aan het vertrouwen dat de burger heeft in deze valuta. Deze promesse is door de bank vervolgens direct weer te verhandelen op internationale beurzen, waardoor de bank een openstaande account kan vereffenen. Internationaal is er jurisprudentie voor deze oplossing.
  • Checkbook IRA or Solo 401(k), dit is een procedure om pensioengelden te gebruiken voor een beperkt aantal zaken.
  • UCC-1, dit is een procedure om toegang te verkrijgen tot de reserve die gekoppeld is aan ons geboorte certificaat. Dit is een internationale procedure welke wereldwijd toepasbaar is, maar nog wel enig onderzoek vergt.

De beste oplossing zou waarschijnlijk die zijn, waarbij wij niet of minimaal zou moeten meewerken aan alle manipulaties en misleiding die de economie en financiële systemen in zijn greep houdt. Buiten onze schuld of medeweten zijn wij, net als ieder ander, hierin verstrikt geraakt, dus hebben wij hier toch mee te maken of wij dit nu leuk vinden of niet. Om ons hiervan los te kunnen maken, moeten wij uitgaan van de positie waarin wij ons nu bevinden, waardoor wij in eerste instantie toch verplicht zijn hieraan mee te werken. Zolang het onze intentie is om deze frauduleuze systemen te ontmaskeren en aan het licht te brengen, teneinde rechtvaardige mensen en systemen hiervoor in de plaats te krijgen, is deze aanpak gerechtvaardigd. Openbaarheid is de sleutel in deze!

 

Internationale initiatieven en ondernomen herstelacties

Een ander officieel initiatief dat al lange tijd poogt een rechtvaardiger systeem in te richten is NESARA.

NESARA is ontstaan na het terug draaien van een onteigeningsprocedure van een aantal farmers voor de US Supreme Court. Hier een quote van de website http://www.nesaralaw.us/history_of_nesara.html :

In early 1993, the nine US Supreme Court judges ruled seven to two in favor of the farmers on all major issues including that the Federal Reserve Banking system was unconstitutional, that the US has been operating outside the Constitution since March 1933, that major reformations of government and our banking system are required, and that financial redress and remedies must be provided for financial losses due to bank fraud suffered by generations of Americans’.         

 

Verder kan ik nog melden dat de Presidenten Wilson, Lincoln en Kennedy alle drie in de clinche gelegen hebben met machtige internationale Rothchild banking family kartel die de FED hebben overgenomen met de Federal Reserve Act van 1913. Dit was tijdens het presidentschap van President Wilson. Hierbij zijn latere spijtbetuiging aan het Amerikaanse volk; een beroemde quote: 

‘I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world — no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men’.

Een beruchte quote van Mayer Amschel Rothchild is: ‘Let me issue and control a nation’s money, and I care not who writes the laws’.

Net als de FED zijn alle Centrale Banken in de wereld in handen van deze zelfde familie. Meerdere presidenten probeerden het recht op geldschepping weer onder controle te krijgen van de regering.

 

Een quote van President Lincoln in 1865:

‘The Federal Reserve has joined an open conspiracy with its other central-banking buddies to steal several trillion dollars from my grandchildren’.

‘The plan is to steal not just from my grandchildren, but from all of us. Each American anywhere who measures the value of his savings, the pay he receives, the stocks he owns and every other possession he has in dollars — the currency that is created and controlled by our central bank — is a target’.

 

Het Euro betaalsysteem

is een geldsysteem dat is gekoppeld aan uw bijdrage aan de samenleving door werk en/of diensten. Dit geldsysteem heeft echter slechts de waarde van het papier waarop het gedrukt is met het vertrouwen dat u hierin heeft zolang de bank dit toestaat. Door manipulatie, list en bedrog houdt u na de geleverde inspanning een fractie over van de oorspronkelijke waarde. Dit bedrog begon in 1913 met de kaping van de Amerikaanse centrale bank, FED, tijdens een strikt besloten vergadering op Jekyll Island voor de kust van Georgia, gepland door de Rothchild cabalists onder President Wilson en de 20 jaar later geplande Beurs Krach van 1933. Vanaf dat moment werd de goud- en zilverdekking van geld jaar op jaar afgebouwd tot op heden waar geld geen waarde meer heeft en het papieren bankbiljet feitelijk eigendom is van de Centrale Banken bijna overal in de wereld. Dit noemen wij fiat currency ofwel Monoply geld wat feitelijk vals geld is.

Wettelijk mogen wij ons niet inlaten met vals geld, artikel 209 SR; hier staat maximaal 9 jaar gevangenisstraf op, tenzij door dwang of uit overmacht, omdat voedsel en een dak boven ons hoofd behoren tot de primaire levensbehoeften waar de overheid zich garant voor heeft gesteld door het Bestuur in het land volledig naar zich toe te hebben getrokken. Overmacht bij Euro betalingen in winkels en tussen burgers, omdat er nog geen alternatief is en dwang in geval de betreffende overheidsinstelling u met misleiding, list en bedrog weet klem te zetten dan wel alle wettelijke voorschriften overboord gooit en overgaat tot tyrannie. 

Menskapitaal zoals vastgelegd door CMN in kosteloos Kapitaal, kK, is één op één gekoppeld aan jouw menswaarde met een maandelijks basisloon. Hier zit geen bemiddeling in de vorm van geld tussen, maar is er slechts sprake van boekhoudkundige notatie van het Kapitaal op uw naam waar de overheid niet bij kan komen en zonder tussenkomst van een centrale bank.

Bij inschrijving en opening van een betaalrekening bij de CMN-bank, krijgt u direct een Kapitaal uitgekeerd op basis van uw menswaarde op grond van uw talenten, kennis, levenservaring en fysieke, intellectuele en geestelijke inzet voor de samenleving als Mens; u als zeer gewenste  schepping van de Allerhoogste. Daarnaast ontvangt u een maandelijks basisloon. Dit alles in kK.

Overheden werken illegaal vanuit dwang. Dit komt doordat uw mens zijn voortdurend wordt verward met uw legal fiction/virtuele juridische entiteit, welke u niet bent. Hierdoor probeert men u in een bestuursrechtelijk domein te trekken zonder aantoonbare contracten waar uw burgerrechten niet meer gelden en dwang wordt uitgeoefend. Wat kunt u hiermee betalen? Een stappenplan:

  1. Wanneer bv. belastingaanslagen op de deurmat vallen dan eerst brieven schrijven volgens de 7-brieven strategie die ik zelf heb gebruikt om uw beweegredenen voor bezwaar uiteen te zetten en bewijsstukken op te vragen, waarvan u reeds weet dat zij deze niet kunnen/willen opleveren (zie home page) en de claim dus illegaal is. Dit geeft om te beginnen ruimte in tijd. Blijven weigeren te betalen zolang er geen antwoord komt op uw zeer terechte vragen zoals gesteld in de 7-brieven strategie. 
  2. rekeningen betalen met kK aan overheidsinstellingen o.v.v. Vi Coactus (onder dwang gehandeld, dus onwettig), zoals de diverse belastingen, als u de druk niet meer aan zou durven of
  3. Kort Geding aanspannen met de juridische procedure welke wij hebben opgesteld om de rechter kleur te laten bekennen en vast te laten leggen wie u bent als Mens met burgerlijke bevoegdheden om zodoende uit het bestuursrecht te blijven.

Het is goed om dit in een grotere groep te doen in onderlinge afstemming en dit op de Social Media openbaar te communiceren. Zelf heb ik met deze methode al het een en ander bereikt en door dit nu in groter verband te gaan doen nu de ware aard van de overheid steeds meer aan het licht komt, kan veel verlichting brengen.  Zelf heb ik ook mijn ziektekostenverzekering opgezegd wat eigenlijk niet zou kunnen, maar wel kan als je weet hoe. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd, omdat u uw medische kosten dan zelf moet vergoeden. De ziektekostenpremie betalen met kK zou wel moeten kunnen, maar zal momenteel waarschijnlijk nog wel strijd opleveren met uw verzekeraar. Juridische ondersteuning is beschikbaar door de contacten die wij hebben met juristen die net als u klaar zijn met dit bedrog. 

Het plan is om ruimte op een interactief inbelplatform te huren en elkaar middels dit platform te ondersteunen en te instrueren middels webinars o.b.v. een lidmaatschap tegen een beperkte vergoeding of donatie. Hierover later meer!