Welkom bij Burgerrechtsherstel

Het pad naar autonoom Mens Zijn

 

Intentieverklaring

De inspanning van Burgerrechtsherstel is er op gericht om mensen in overleg met de aangestelde bestuurders van het systeem, vanuit de wet te kunnen laten samenwerken.

Wij werken samen met mensen om kennis over te brengen van de wet om dientengevolge begrip te kweken voor wat er van een ieder wordt gevraagd om in harmonie met elkaar samen te zijn

Wij streven naar overleg en samenwerking met wetshandhavers binnen de kaders van de wet, volgens voorschrift.

Hierdoor is het voor burgers prettig zich nuttig te maken vanuit medezeggenschap voor de gemeente.

Missie:
Mensen bijstaan op hun levenspad op weg naar inzicht vanuit ieders perceptie op de existentiële levensvragen door de wereld van fictie, waarin wij leven, te duiden en vanuit hier een nieuwe parallelle samenleving te bouwen in feiten, waarheid en autonomie op weg naar soevereiniteit.

Visie:
Het team van Burgerrechtsherstel wil deze missie neerzetten door jou te helpen inzicht te verkrijgen in hoe jij vast gezet bent in oneigenlijke contracten en deze los te gaan maken. Wij bouwen aan een steeds verder groeiende autonome community, waarin wij zelf onze voorwaarden definiëren voor een samenleving, waarin er volop ruimte is om vanuit correctheid op respectvolle en vreugdevolle wijze samen te kunnen zijn.

Strategie:
Om dit te kunnen bereiken zullen wij onszelf stapje voor stapje moeten bevrijden van beperkende en vaak ronduit bedreigende en dwingende leefregels die ons onrechtmatig en onnodig zijn opgelegd.
Wij beveiligen onszelf als community, door het bouwen van krachtig juridisch hekwerk rondom onze leefomgeving. Wij ontwikkelen steeds nieuwe en/of verbeteren, krachtige tools o.b.v. vernieuwde, transparante overeenkomsten die alle betrokkenen tot voordeel zullen strekken.
Ons streven is om met een hechte groep sterke individuen en andere geïnteresseerden een nieuwe vorm van samenleven te bouwen, waarin een ieder zijn eigen levenspad kan kiezen vanuit gedragen normen en waarden.

Hoe leg je mensen uit wat er nu gaande is in de wereld?

Om te kunnen zien wat er aan de hand is heb je overzicht en inzicht nodig van onze maatschappij. Onze maatschappij is een ingewikkelde lappendeken van allemaal instituten, organen, bedrijven, stichtingen, verenigingen zo op het oog een chaos.
Achter deze chaos hangt een zeer goed georganiseerde structuur deze structuur is internationaal georganiseerd. Het WEF World Economic Forum werkt samen met alle grote Multinationals.
De United Nations organiseert de Samenwerking tussen alle staten. Hiertoe hebben ze de wetgeving via hun agentschappen wereldwijd beinvloed. Het IMF is bijv. een van die agentschappen.
De Europeesche Unie is de feitelijke machthebber in onze regio aangestuurd door het WEF en de UN.
De invloed van de zelfstandige landen is via een omweg wegegeven aan de EU. U merkt dat U zelf nauwelijks of geen invloed meer heeft op uw persoonlijke omgeving.
De Gemeenten worden aangestuurde door Centrale overheden. U bent belastingbetaler en zo wordt U ook behandeld. U heeft alleen maar verplichtingen en geen rechten. U wordt behandeld als een rechtspersoon. Een waardepapier dat bent U namelijk. Elke keer wanneer U als levend mens een handtekening zet dan gaat U ermee accoord dat U als levend mens gaat voldoen aan de verplichtingen van Uw natuurlijke persoon Uw BSN Nummer.
Op deze wijze heeft men een fictie ( schijnwereld ) gecreerd) waarvan U denkt dat hij echt is.
Via papier heeft men via andere rechstpersonen macht over U. Deze rechtspersonen beginnen allemaal met een Statuut. Dat Statuut geeft de samenstellers van dat statuut macht over rechtspersonen.
Door dat zeer slim en intelligent te doen creert men totale controle over de mensen.
Via de Mulitinationals & Overheden heeft men een digitaal vangnet om u heen gesponnen waar U niet meer uit kunt ontsnappen.
Dat dit echter een fictie is komt niet in U op. Alle systemen om u heen zijn fictie behalve de natuur want die is echt. U bent onderdeel van de natuur.
Onze democratie in Nederland is eenvoudig georganiseerd. Bovenaan staat het Statuut van het Koningrijk der nederlanden. De koning is bevoegd in het statuut en de enige machthebber de koning is souverein een Mensch van Vlees en Bloed..
Ons land Nederland maakt daar onderdeel van uit. Via de democratie begint er een spel gespeeld te worden. Om te beginnen hebben we de eerste en 2 e kamer die de wetten controleren.
De wetten worden gemaakt door de regering. Nadat de 1e en 2e kamer hun accoord gegeven hebben
Wordt de wet aangeboden aan de koning die voor accoord moet tekenen.
Bij de verkiezingen geeft u Uw stem aan de volksvertegenwoordigers en daarmee heeft u vier jaar lang geen stem meer.
Deze kleine kring van invloedhebbers maakt dus 4 jaar lang de dienst uit en heeft zoals U heeft gemerkt maling aan wat U wil.
Deze regenteske manier van opereren is bewust zo georganiseerd.
Om daar van af te komen zult U Uw stem terug moeten nemen en zorgen dat u souverein wordt. Daarmee houdt U uw stem en kunt U invloed uitoefenen op het systeem.
Samen is de enige manier om deze samenklontering van macht tegen te houden.

Bij Burgerrechtsherstel werken wij samen om welzijn en welvaart te bevorderen. Onze programma’s en activiteiten zijn erop gericht gemeenschappelijke doelen te bereiken die ons allemaal gaan helpen om Nederland weer leefbaar te maken.

Met deze site willen wij mensen met elkaar in contact brengen die zich niet meer thuis voelen in de wereld zoals deze nu is/ wordt vorm gegeven. Het wordt steeds moeilijker om onze identiteit als Levende Mens, zoals wij werkelijk zijn, met compassie, correctheid en wederzijds respect, met elkaar, vanuit het hart, te verbinden.

Jouw hulp is hierbij onmisbaar! Doe je mee? Laat je email adres achter, zodat wij contact met jou kunnen leggen.

Tevens willen wij met deze site wij jou juridische weerbaarheid vergroten, je informeren over de diepere lagen van het wereldbeeld, zoals dit aan ons wordt verteld. Verder zijn wij strategieën aan het ontwikkelen in samenwerking met andere burgerrechtenplatforms om vergoedingen te claimen voor fondsen die zonder ons medeweten op onze naam zijn gezet.

In deze tijd waarin ons steeds verdergaande restricties worden opgelegd, ons slechts één visie op de werkelijkheid wordt toegestaan en onze eigen vrije wil welhaast te zijn uitgeschakeld, wil Burgerrechtsherstel een boodschap van hoop en uitkomst verspreiden. Wij geloven dat een enkele actie een verschil kan maken in de gemeenschap en dat collectieve acties een grote invloed kunnen hebben op de wereld.

Via belangenbehartiging en ondersteunende activiteiten werkt ons team elke dag onvermoeibaar om ons steentje bij te dragen aan het weer vrijzetten van Mensen.

Jouw hulp is hierbij onmisbaar! Door de ontwikkelde strategieën collectief in te zetten en ons met elkaar te verbinden, creëren wij draagkracht, doen wij noodzakelijke kennis op en kunnen wij zodoende verandering teweegbrengen. Doe je mee? Laat je emailadres achter, zodat wij contact kunnen leggen, zodra wij een collectieve actie opzetten door bestaande contracten om te keren ten gunste van onszelf vanuit UCC-contractrecht en syntax grammar.

Wij zien dat veel zaken die om ons heen gebeuren vanuit centraal gezag worden doorgedrukt zonder al te veel onderbouwing en dat het plaatje dat ons wordt voorgeschoteld op vele punten niet klopt. De mogelijkheid om onze identiteit, talenten en sociale omgang uit te kunnen drukken vanuit onze vrije wil en ethisch kompas, wordt elke dag meer beperkt. Wij zien dat mensen hier lichamelijk en geestelijk ziek van worden, depressies komen steeds vaker voor en velen, ouderen en jongeren, zien het leven helemaal niet meer zitten. Dit is zeer bedroevende neerwaartse spiraal, waarin de mensheid wereldwijd in terecht is gekomen. Combineer dit met een explosieve groei van armoede en afhankelijkheid van sociale uitkeringen, juist ook in onze ‘rijke’ westerse wereld en het plaatje is compleet.

Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn! Het allerbelangrijkste is om te gaan begrijpen wie wij zijn als Mens. De existentiële levensvragen zijn:

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van het leven? Waar ga ik naar toe?

Een kant en klaar antwoord op deze vragen is niet te geven, omdat het een gaat om een ontdekkingsreis naar inzicht en naar cohesie van al jouw levenservaringen in jouw beeld van het leven en jouw rol daarin. Een pasklaar antwoord als je nog aan het begin staat van deze reis zou resulteren in een verstandelijke redenatie, een dogma, een religie.

Wij zullen onze natuurlijke nieuwsgierigheid moeten gebruiken om kennis op te willen doen, deze kennis om te zetten in ervaring door gezamenlijk op te trekken in acties die ons bewegingsvrijheid kan opleveren.

Wellicht dat het wat saai zal klinken, maar alles wat er op deze aarde gebeurd is contractueel vastgelegd. Er gebeurd niets zonder contract, maar de contracten die de Mens reduceert tot een levenloos organisme op basis van onze geboorteregistratie, is hetgeen dat de Mens het meest raakt. Door ons nu als Mens Levend te verklaren met daarvoor bestemde documenten, kunnen wij onszelf die bewegingsruimte verschaffen.

Hoe langer wij passief blijven, hoe moeilijker het wordt terug te duwen en onze bewegingsruimte terug te halen. Niets doen is geen optie. In dat geval zullen wij onze rechten en bewegingsvrijheid geheel moeten inleveren. Het oude normaal komt niet meer terug, ook niet door maar toe te blijven geven aan ongefundeerde dwangmaatregelen.

 

STEUN DE VERBINDING

U helpt ons enorm door deze website en onze overige kanalen te delen in uw netwerken, zowel on- als offline.

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om ons werk voort te zetten en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen.

Een van de manieren waarop u ons kunt steunen is middels de onderstaande Doneer-button.

Donatie
i

Actualiteiten

Volg de actualiteiten aangaande de huidige situatie.

Kennis

Ontdek de Kennis die in de afgelopen jaren vergaard is

Trusts

Lees alles over Trusts

PRIMEUR!!!

Deze site, burgerrechtsherstel, heeft nu een primeur door de ons opgelegde legale fictie in een geregistreerd contract te claimen als eigendom en tegelijkertijd onze identiteit als Levende Man/Vrouw eveneens in geregistreerd contract vast te leggen. Dit gekoppeld aan verregaande Algemene Voorwaarden die de positie van u als Mens veilig stelt tegen alle illegale claims vanuit overheids(gerelateerde) instanties. Zie hiervoor de pagina ‘Algemene Voorwaarden’. Hoe meer mensen zich hieraan willen verbinden hoe krachtiger deze oplossing wordt.

 

Wereld van FICTIE Wereld van FEITEN
Jij bent geen mens maar een natuurlijke persoon of Een mens kan niet in contract gaan met een
rechtspersoon wat niet meer is dan een bevoegdheid om legale fictie (=corporatie), een legale fictie kan
overeenkomsten af te sluiten. dit wel.
   
Nederland is een democratische Rechtstaat met een Nederland is geen Koninkrijk, zelfs geen
Grondwet en een Koning als Staatshoofd. Republiek maar een corporatie/bedrijf. Wetten zijn niet
  meer dan ‘corporate statutory rules’ => regels/protocol
  ofwel opvattingen van deelnemers in de Corporatie.
   
Jouw rechten liggen vast in de wet. Als legale fictie heb je geen rechten, alleen verplich-
  tingen.
   
In de Trias politica zijn de 3 politieke machten gescheiden; Wetten zijn in maart 2020 opgezegd; er wordt geregeerd
dit zijn de wetgevende macht, rechtsprekende macht en per decreet o.b.v. een fictieve bedreiging van de
de wet handhavende macht. Volksgezondheid => Staatsgreep, Hoogverraad!
   
Politici worden gekozen door Het Volk en voeren beleid Politici in het centrum van de macht rouleren de
op basis van de verkiezingsbelofte. zetel van de macht en hebben zich verplicht orders
  op te volgen van de Bilderberggroep/Deepstate.
   
Rechters spreken Recht in de Rechtbank. Feiten en waarheid zijn in de Rechtszaal niet toege-
  staan.
   
Rechters hebben een eed gezworen aan de Staat om naar Rechters hebben tevens een Eed gezworen aan de
Eer en Geweten Recht te spreken. BAR-association om feiten en waarheid niet in de
  Rechtszaal toe te laten => Dubbelspraak, leugen!
   
Het Politie Korps is er om de burger te beschermen. Het Politie Korps (Corpus=corporatie) is een werk-
  maatschappij onder ‘De Staat der Nederlanden BV’
  en heeft als taak erop toe te zien dat burgers voldoen
  aan de belastingplicht en dit middels een systeem van
  regels en boetes verder te maximaliseren.
   
De ondertekening van de Mensenrechten, ICCPR/UVRM, door Nederland gegarandeert
Door jouw stilzwijgende toestemming ben je een niets meer
dat jouw primaire rechten zijn geborgd. dan een legale fictie/virtuele juridische entiteit/lijfeigene.
   
Door de aangifte van jouw geboorte bij de Gemeente ben jij een volwaardig burger Door de wisseltruc bij de ‘aangifte’ van jouw geboorte ben je
 van Nederland. ’n belastingbetaler, een contract dat uit genut dient te worden.
   
Door het BSN-nummer dat jij opgelegd hebt gekregen, zit jij Door jezelf levend te verklaren met een Live-Life-Claim maak
Vast in het systeem en kun jij je hier nooit meer uit los maken. jij jezelf autonoom en bepaal jij zelf welke contracten jij wel en
  welke jij niet wilt onderhouden.

 

Blog

Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Mens en samenleving: Op het oog lijkt het alsof onze samenleving zich ontwikkeld volgens een geheel logisch en voorspelbaar patroon met economische teruggang gevolgd door oplevingen. Het lijkt erop dat alles goed georganiseerd is en in handen van een betrouwbare...

Gedicht

Gedicht

WAT IEDERE AARDBEWONER DIENT TE WETEN MAAR VOOR HEM WORDT VERZWEGEN    Bij deze wat gepraat Over het ondertekenen van het Geboorte Certificaat Voor je ouders was het ongetwijfeld een heuglijk moment Echter het is niet zo'n onschuldig document   Wat je ouders namelijk...

Bevoegdheid en Soevereiniteit

Bevoegdheid en Soevereiniteit

De vrijheid om zelf keuzes te maken in alle beslissingsmomenten die wij in het leven tegenkomen, wordt steeds verder beknot en overgenomen door de staat. Dit lijkt in sommige gevallen goed verdedigbaar, maar als dit te ver wordt doorgevoerd en de burger geen keuze...