Plakkaat van Verlatinge

Het Plakkaat van Verlatinge

 

Het belang van het Plakkaat:

Volgens de wet behoren mensen respectvol met elkaar om te gaan met zorg naar elkaar en rechtvaardig te handelen. Ook ethisch en moreel  is dit absolute noodzaak, indien wij een leefbare samenleving wensen en daar hoort geen dwang of intimidatie bij vergezeld van onwettige dwangbevelen. Dit ligt ook vast in het Woord van God waarop de wetten zijn gebaseerd en waarvan het Plakkaat van Verlatinghe één van de bronteksten is.

Koning Willem-Alexander heeft bij zijn inauguratie als vorst over de Nederlandse Staat (Voorzitter van het Bestuur zijnde de Staten-Generaal) over het geografische land Nederland binnen de vastgestelde grenzen, met zijn inwoners, mensen van vlees en bloed bekleed met burgerschap, nadrukkelijk verwezen naar onderstaande constitutionele tekst, het Plakkaat van Verlatinghe, waar de Grondwet en Burgerwetboek op zijn gebaseerd. Dit document is de basis van onze Rechtstaat, welke momenteel zwaar onder druk staat. Hieronder de eerste paar paragrafen van de tekst vertaald naar modern nederlands.

Uittreksel van het Plakkaat:

26 Juli 1581
In de Staten-Generaal
Integrale vertaling naar modern Nederlands.

De leden van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden groeten allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten:

Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en hem als slaven te dienen. De vorst regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Staten-Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen.
Dit recht hebben zij te meer als ze hun vorst niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daar* van zijn diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden.
In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die door de vorst bij zijn intrede wordt gezworen. De vorst wordt ook beëdigd onder de voorwaarde dat hij uit zijn ambt wordt ontheven in geval van schending van de eed.

Op grond van de voorafgaande overwegingen en door de nood gedwongen zijn we overeengekomen de koning van Spanje (lees: Nederland) krachtens het recht vervallen te verklaren van zijn rechten ten aanzien van ons land. Van nu af aan zullen we hem niet meer moeien in kwesties betreffende deze landen. Ook zullen wij zijn titel als vorst niet meer gebruiken of toestaan dat iemand deze gebruikt. We hebben dienovereenkomstig de ambtenaren, rechters, ambachtsheren, leenmannen en alle andere inwoners van dit land ontslagen van de eed die zij aan de koning van Spanje (lees: Nederland) hebben gezworen.

Voorts bevelen wij alle bestuurders in dit land zich te beschouwen als ontslagen van de eed die zij de Spaanse (lees: Nederlandse)  koning hebben gezworen. Voortaan zijn zij slechts verantwoording verschuldigd aan de (lees: nieuw te formeren) Staat of verplicht een nieuwe eed te zweren aan hun speciale gevolmachtigde. Daarmee zweren zij ons trouw tegen de Spaanse (lees: Nederlandse)  koning en zijn aanhangers, overeenkomstig de verklaring die is opgesteld door de Staten-Generaal. De bestuurders van de gewesten die met de komst van de hertog van Anjou hebben ingestemd (lees: opnieuw te formeren Bestuursorganisatie), zullen tot de komst van de hertog ingestemd (lees: opnieuw te formeren Bestuursorganisatie),  in hun ambt worden gehandhaafd. De bestuurders van de gewesten die de hertog  (lees: opnieuw te formeren Bestuursorganisatie),niet accepteren, zullen uit hun ambt worden ontheven. Er zal worden nagegaan of hun opvolgers de privileges van het land hebben geschonden dan wel zich aan onbetamelijk gedrag hebben schuldig gemaakt.

Laten wij hopen dat het niet zover zal hoeven te komen dat er een nieuw Bestuur moet worden gekozen, waarbij al de wetten en regels van het huidige Bestuur zullen moeten worden herzien.

Een soepele overgang naar een rechtvaardige samenleving is in alle opzichten beter voor iedereen.

In een aantal landen wordt er nu een Common Law Court Jurisdiction opgericht om de zeggenschap over ons leven als inwoner van het land weer teruggenomen wordt. Het gaat om het oprichten van een Staat parallel aan de bestaande machtsstructuur, waarbij mensen opstaan en een nieuw Bestuur inrichten vanuit ‘We the People’ met eigen Rechtsspraak met jury’s en eigen Sheriffs. 

In Canada heeft Kevin Annett van het ITCCS (International Tribunal for Crimes of Church and State) in Canada de Republiek Katana opgericht met zelfbenoemde functionarissen vanuit ‘We the People’. Alle Corona maatregelen vanuit de Canadese overheid zijn ongeldig verklaard en strafbaar gemaakt onder de opnieuw opgestelde wetgeving gebaseerd op Common Law (Gewoonterecht). Elke politicus of politie agent die de wet (Common Law) overtreedt, kan worden gearresteerd en berecht. DIT IS DE GEEST VAN HET PLAKKAAT VAN VERLATINGHE!!!