Trusts

Trusts

 

Niveau’s van bevoegdheden:

Hoe verhoudt de van God (Eeuwige Almachtige) ontvangen soevereiniteit zich tot de verschillende niveaus van de natuurlijke scheppingsorde?

  1. De Eeuwige Almachtige – als enige soevereine persoon waaruit alles in de creatie voortkomt
  2. Mens – als individu en niet als een collectief, met een gedelegeerde soevereiniteit over de gehele schepping. Tevens de daaruit voortvloeiende families, bondgenootschappen, stichtingen, verkiezingen, gerichten, etc.
  3. Staten op grondwettelijke basis
  4. Creaties van deze Staten – gescheiden verantwoordelijke takken met wetgevende, juridische en uitvoerende bevoegdheden; statuten; regelgeving; corporaties

Staten worden gevormd door mensen die vrijwillig bepaalde bevoegdheden toekennen aan de Staat. Staatsinstituten worden geleid door mensen in relatie met mensen (bevolking). Het kan nooit zo zijn dat een uitvoerende tak van de Staat superieure macht heeft over mensen buiten in contract (vrijwillig, transparant, begrijpelijk, eerlijk en zonder magisch woordenspel) afgesproken overeenkomsten. Een overheid die dit wel betracht positioneert zich als een bovennatuurlijke entiteit met superieure macht over de mens, bevolking. Zo een overheid doet zich voor als een religie die aanbidding en gehoorzaamheid eist van de mens. Ons recht op het hebben of het verwerven van bezit wordt ontnomen en onze ziel wordt onteigend. Wij kunnen ons aangaande dit punt beroepen op ons recht op godsdienstvrijheid. Vanuit het Woord van God in het Evangelie is ons het aanbidden van en betalen van afgoden niet toegestaan. Dit is afgoderij wat beschreven staat en verboden wordt in het eerste gebod van de wet van Mozes.

Bij deze zou ik eveneens van de gelegenheid gebruik willen maken u te informeren over de diepere, duistere achtergronden van de Cestui Que Vie acte, CQV Actevan 1666, een update van de CQV van 1540, tijdens de regeerperiode van Koning Henry VIII van Engeland. De oorspronkelijke acte echter was uitgevaardigd door Paus Paul III in 1537. Dit was de tweede Trust (Fonds). Deze Trusts zijn gebaseerd op pauselijke decreten welke zijn uitgevaardigd in de pauselijke rol van ‘supreme ruler’. De eerste paus die was aangesteld door Keizer Constantijn nadat de Kerk was gesticht als een religieus instituut tijdens het concilie van Nicea in 324 AD, kreeg volledige macht over het West-Romeinse Rijk na vertrek van Constantijn naar Constantinopel om in het Oost-Romeinse Rijk  de rust te herstellen. Het echte geloof dat zo floreerde in de eerste 3 eeuwen na de kruisiging van Yeshua Ha’Mashiach (Jezus Christus), raakte in verval. Sindsdien is de pauselijke macht alleen maar gegroeid en behelsde totalitaire politieke-, militaire- en religieuze macht (Trias politica). Als dictatoriaal heerser, op de troon van de Eewige Almachtige (het pauselijk ambt heeft de de titel als zijnde de laatste Apostel en opvolger van Petrus illegaal opgeëist), was een decreet als een dat van een godheid, een bevel dat werd uitgevaardigd en nooit meer werd ingetrokken. Dit zou immers de geloofwaardigheid en status van een machthebber teniet kunnen doen. Deze pauselijke decreten uit de vroege Middeleeuwen gelden dus nog steeds. De macht van de paus is niet meer gerelateerd aan het aantal katholieke gelovigen in de wereld, maar het heeft zijn macht in de loop der eeuwen gestaag weten uit te breiden. In de bijbel is de paus één van de twee beesten in het Boek Openbaringen, de Wegbereider voor de Anti-Christ die in onze tijd verwacht wordt en waar door de evil powers in de wereld hard aan wordt gewerkt dit voor elkaar te krijgen.

 

Cestui Que Vie acte

Totaal zijn er drie Trusts uitgevaardigd door drie Pausen om de mensheid te binden in slavernij en als willoos en zielloos gebruiksgoed uit te buiten ten bate van de ‘Deepstate/NWO’.  De Trusts vormen tezamen de ‘Triple Crown of Ba’al’ ofwel de pauselijke Tiara en Triregnem.

Deze drie Trusts zijn de volgende :

  1. First Crown: Het pauselijk decreet ‘Unam Sanctam’ uit 1302 uitgevaardigd door Paus Boniface is de eerste Trust in de wereld en tevens een van de meest huiveringwekkende documenten in de historie. Hierin wordt door de Paus absolute wereldmacht geclaimd over de gehele schepping. Alles wat een mens rechtmatig toekomt/toebehoort als begunstigde wordt overgebracht in de eerste CQV Trust als een registratienummer door de registratie van de Naam op de geboorte acte zijnde een virtuele juridische ofwel zakelijke entiteit, waarbij elk recht op werkelijk bezit verbeurd wordt verklaard.
  2. Second Crown: Het pauselijk decreet ‘Aeterni Regis’ uit 1481 uitgevaardigd door Paus Sixtus IV is de tweede Trust. Deze CQV Trust wordt gecreëerd bij de geboorte van een kind door het verhandelen van het geboortecertificaat door de Centrale Bank van een natie op de internationale financiële markten als een Staatsobligatie. Hiermee vervalt ons eigendomsrecht op ons eigen lichaam en zijn wij veroordeeld tot oneindige dienstbaarheid als slaaf aan de Romeinse Hogepriester (van Satan). Deze Staatsobligatie is feitelijk een promesse welke, zodra deze op datum (na 7 jaar) inbaar wordt en het voor de bank niet mogelijk blijkt te zijn deze te verzilveren dan wordt er een ‘legaal’ maritiem retentierecht uitgevaardigd om het ‘verloren goed’, ‘verloren op zee’ (maritiem! = the sea of souls), te ‘redden’, zodra het kind de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt. Dit wordt omgezet in een geldelijke waarde met als onderpand de geboorte akte. Dit ‘spell’ (tovenarij; witchcraft) met de klank en intentie van woorden is wat wij noemen ‘woordmagie’ ofwel ‘Phoenician magic word trickery’.  
  3. Third Crown of the Ecclesiastical See: Het pauselijk decreet ‘Convocation’ (‘Dagvaarding/Oproeping´ als in een rechtszaak te worden aangeklaagd) dat de ziel claimt van elk kind middels het doop certificaat (een notariële akte op de geboorteregistratie met het geboortebewijs dat uw ouders meekrijgen bij de ‘aangifte’ en hiermee consensus geven van de overdracht van u naar de Rijksoverheid als lijfeigene), is uitgevaardigd in 1537 door Paus Paul III; dit is de derde Trust. Ons leven is nu zonder legale titel, waardoor wij zonder zeggenschap over onze eigen ziel als bestuurder van lichaam/ fysiek voertuig achterblijven. De bestuurder van uw lichaam is nu de vertegenwoordiger van de Rijksoverheid die uw lichaam belast. Dit kan zijn de bestuurders op gemeentelijk, provinciaal of op het niveau van de Staten Generaal/Rijksoverheid; bijvoorbeeld de diverse belastingdiensten, de Rechtbank, uw Gemeente etc. Dit is nooit op civiel niveau, omdat men u altijd middels misleiding, list en bedrog in bestuursrecht probeert te manoeuvreren, waarin u rechteloos bent. Wij hebben geen legale status en wij kunnen worden behandeld als goederen zonder ziel. De Rijksoverheid, wereldwijd samen met andere overheden, verenigd in de BAR (British Accredited Registry) is nu ‘legaal’ in staat om Maritime Law ofwel Admiralty op u toe te passen.

 

Oorspronkelijk was ‘The Crown’ toegekend aan de Spaanse Koning als hoogste slaaf/Rentmeester van alle Romeinse Slaven en was bekend als ‘The Crown of Aragon’. In 1604 als gevolg van de succesvolle doorvoering van het economische bondgenootschap ‘Commonwealth’ ging the Crown naar Koning James I van Engeland door Paus Paul V. Engeland verloor de Crown weer in 1816 na het opzettelijk bankroet van Engeland aan de Temple Bar ofwel Crown Bar of simpelweg Crown. De Bar Vereniging is sindsdien verantwoordelijk voor de administratie van het ‘oogsten van zielen’ van de ‘verlorenen en verdoemden’ (u en ik dus, zolang wij ons niet hebben vrijgemaakt uit dit web van leugen en bedrog).

 

Uw geboorte aangifte wordt geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie (nu BRP) en zonder medeweten van u of uw voogden (ouders) omgezet in een geboorte acte. Met deze acte wordt vervolgens een trust opgezet en een grote Verzekeringsmaatschappij stort hier een vermogen op.  Het is de derde en finale testamentaire handeling van een testamentaire Trust, opgezet om alle ‘verloren zielen’ te claimen die ‘verloren’ zijn op zee (the See of souls -> Maritime Law is based on this principle). Middels dit pauselijk decreet geven de ouders in alle onwetendheid toestemming het doopcertificaat (titel van de ziel) van het kind aan de Griffier van de Katholieke Kerk te overhandigen. Zodra het kind zeven jaar is geworden en niet is aangegeven dat het levend is, wordt het verklaard ’to be lost at see’ (doodverklaard!) en het vermogen in onze trust wordt omgezet in aandelen op de internationale beurzen. Wij worden nu niet meer gezien als Mens met burgerlijke bevoegdheden, maar als ‘natuurlijke persoon’, een handelsgoed, een platgeslagen entiteit zonder ziel, een contract dat moet worden uitgenut.

De rest van uw leven  krijgt u nu een maximale belastingaanslag opgelegd, waarvan 70% wegvloeit naar de internationale beurzen om de contracten te vervullen. De Belastingdienst mag immers volgens de Belastingwet BES H.1 art. 1.4 uw lichaam belasten, waarbij de ‘bestuurder’ van een particulier, belastingplichtig ‘lichaam’ de ziel zou moeten zijn. Deze ziel is nu net datgene dat ‘verloren’ is gegaan bij het derde pauselijk decreet. De Rijksoverheid is nu de ‘bestuurder’ van uw lichaam en mag het naar eigen inzicht belasten. Indien u niet aan de belastingclaims meer kunt voldoen, komt u voor de rechter. In deze setting is de rechter tijdelijk de administrateur/executeur of trustee  van uw trust en tevens bestuurder van uw lichaam. De rechtbank is dus primair een commerciële bank, waarin het recht is krom gebogen. Met uw bevestiging van uw NAW-gegevens geeft u consensus (instemming) aan uw status als (rechts)persoon zonder rechten (bestuursrecht). Vanaf dat moment mag u zeggen wat u wilt, maar zal er niet geluisterd worden, omdat u uw rechten hebt ingeleverd. De rechter kan vele rollen (jurisdicties) aannemen en  voert een toneelstuk op, waarvan de uitkomst van tevoren is bepaald. U verliest en moet betalen. De rechter houdt zich immers aan de wet; bestuursrecht!?

Quote Franse 18de eeuwse filosoof Montesquieu:

“There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice.”

Als burger vanuit mens zijn (UVRM) valt u echter onder civielrecht (BW vanuit de GW), met het recht (bevoegdheid!) op een rechtspersoon, maar dan moet u dit wel van tevoren claimen door het opstellen van een Live-Life-Claim (zie pagina Algemene Voorwaarden)! Hiermee verklaart u uzelf levend-geboren en bent u geen legale (dode) fictie meer!

Hierbij een overzicht van wat het geboortecertificaat is, gezien vanuit de Staat door misleiding, list en bedrog gestript van alle rechten versus wat het geboortecertificaat werkelijk is: een soeverein trustfonds van de ouders van een Levende Ziel met een gegeven naam in de ‘Law of the Land’.

Dit hele toneelstuk is ‘high level sorcery’ waar wellicht niet elke rechter zich bewust van is. Echter kunt u aan alle symboliek (Vrouwe Justitia als de afgod Themis met opgeheven zwaard tegen u), de weegschaal (leveling of the accounts), de blinddoek, het zwarte doodgraver gewaad met het witte boordje wat weer staat voor ‘het wassen van de handen in onschuld’, aflezen wat er feitelijk gebeurt in dit toneelstuk.

U zult uw consensus op officiële en geïnformeerde wijze moeten intrekken en een statement moeten afgeven wie u werkelijk bent: een mens met burgerlijke bevoegdheden met het recht wel of geen gebruik te maken van uw rechtspersoon (=bevoegdheid t.a.v. contracten) in gegeven situatie. Tevens zult u moeten vragen aan de Belastingdienst wie zij zijn, wat hun bevoegdheid is en waar deze is vastgelegd. Ditzelfde dient u te vragen aan de rechter, indien u een dagvaarding in de bus krijgt.

Om dit individueel te doen is wat minder slim, maar met een grotere groep wakkere mensen die niet bang zijn uitgevallen, is dit de inzet die vanuit uw burgerplicht vanuit de wet van u wordt verwacht. Niets doen is steeds verder wegzakken in een negatieve spiraal, waarin uw opties met de dag verminderen. 

Het opschrift boven de poort van Auswitch luidde: ‘Arbeit macht frei’; maar niet op die manier!!! Zullen wij het niet zover laten komen? Reageer, sluit u aan!   

Geboortecertificaat